Novinky

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Zajišťuje agendu výběrových řízení při obsazování systemizovaných míst zaměstnanců státních zaměstnanců ve služebním poměru a s tímto spojené činnosti, zajišťuje agendu výběrových řízení v pracovním poměru a s tímto spojené činnosti...

ilustrace
 • technicky zajišťuje data zaměstnanců a státních zaměstnanců pro automatizované zpracování v PIS Vema,
 • koordinuje komplexní projekty realizace vývoje personálního IS a jeho programového vybavení, zajišťuje konkrétní úpravy a aktualizaci modulů personálního IS, zejména HR Portálu VEMA,
 • technicky zajišťuje a odpovídá za správnost převodu dat z PIS Vema do ISoSS,
 • zajišťuje agendu identifikačních karet, včetně jejich výroby a certifikace,
 • zabezpečuje agendu docházky zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • zajišťuje agendu vydávání zaručených elektronických osobních a systémových certifikátů pro zaměstnance ministerstva a státní zaměstnance v souladu se zákonem č. 227/2000 Sb.,
 • zabezpečuje v PIS Vema technickou stránku procesu služebního hodnocení,
 • na základě potřeb ostatních oddělení odboru 30 – Personální zpracovává reporting z obsluhovaných informačních systémů,
 • zajišťuje agendu systemizace ministerstva; připravuje návrh systemizace služebních a pracovních míst a změn systemizace,
 • posuzuje návrhy na zařazení státních zaměstnanců na služební místa a zaměstnanců na pracovní místa z hlediska systemizace,
 • zpracovává návrh organizační struktury a vyhotovuje schémata obsahující grafické znázornění organizační struktury ministerstva,
 • zpracovává přehled stavů zaměstnanců a státních zaměstnanců na ministerstvu v souladu se systemizací; následně zpracovává seznam volných míst,
 • spolupracuje s MPSV při tvorbě katalogů správních činností a pracovních činností podle platových předpisů pro aparát ministerstva a řídí metodicky jejich tvorbu u ostatních OSS v resortu,
 • posuzuje charakteristiky systemizovaných míst z hlediska jejich souladu s katalogy správních činností a pracovních činností a působností útvarů stanovenou organizačním řádem; zajišťuje evidenci a archivaci všech charakteristik systemizovaných míst, včetně průběžné aktualizace,
 • pro účely aktualizace seznamu systemizovaných míst poskytuje součinnost odboru Bezpečnost a krizové řízení spočívající v určení, která systemizovaná místa jsou za ministerstvo zařazena do Zvláštních skupin 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva,
 • zajišťuje agendu výběrových řízení při obsazování systemizovaných míst státních zaměstnanců ve služebním poměru a s tímto spojené činnosti,
 • zajišťuje agendu výběrových řízení zaměstnanců v pracovním poměru a s tímto spojené činnosti,
 • zajišťuje podklady ke jmenování členů výběrových komisí,
 • připravuje podklady pro vyhotovení rozhodnutí státního tajemníka o přijetí do služebního poměru a / nebo zařazení na služební místo, nebo jmenování na služební místo představeného,
 • vede statistické přehledy výběrových řízení na ministerstvu,
 • zajišťuje personální marketing a spolupráci s vysokými školami,
 • zajišťuje bezplatné stáže studentů vysokých škol na ministerstvu,
 • zajišťuje zveřejňování inzerátů na volná pracovní/služební místa na internetových portálech