Novinky

oddělení 3003 - Právní podpora

Poskytuje metodickou podporu ostatním oddělením odboru v právních záležitostech týkajících se jejich věcné působnosti dle zákona č. 234/2014 Sb.; zajišťuje koordinaci a řízení systému služebních předpisů a vnitřních předpisů a vede jejich centrální evidenci,...

ilustrace
 • poskytuje metodickou podporu ostatním oddělením odboru v právních záležitostech týkajících se jejich věcné působnosti dle zákona č. 234/2014 Sb.,
 • koordinuje postup při organizačních změnách ministerstva a vyjadřuje se k návrhům změn organizační struktury ministerstva a změn organizačního řádu,
 • zpracovává návrh organizačního řádu a jeho dodatků, vyjadřuje se k úpravě organizačních vztahů mezi jednotlivými útvary ministerstva a spolupracuje při řešení kompetenčních sporů mezi nimi,
 • zajišťuje koordinaci a řízení systému služebních předpisů a vnitřních předpisů a vede jejich centrální evidenci,
 • posuzuje návrhy služebních předpisů, kontroluje jejich formální náležitosti a upozorňuje na jejich zřejmý nesoulad s právními předpisy a služebními předpisy náměstka pro státní službu,
 • posuzuje návrhy vnitřních předpisů předkládané útvary ministerstva, zejména kontroluje jejich formální náležitosti,
 • zpracovává pracovní a služební řád ministerstva a jeho dodatky,
 • spravuje systém IAŘ,
 • vede centrální evidenci poradních orgánů ministra a osob pověřených právně jednat jménem ministerstva (státu),
 • zpracovává na základě žádostí příslušných orgánů rozhodnutí o zproštění povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců a státních zaměstnanců o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání či služby, případně bývalých zaměstnanců a zrušených subjektů, jichž je ministerstvo právním nástupcem, s výjimkou skutečností utajovaných podle zákona č. 412/2005 Sb.,
 • posuzuje splnění podmínek pro podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost zaměstnanců vedle pracovního poměru k ministerstvu včetně přípravy podkladů pro vydání předchozího souhlasu k této činnosti,
 • zpracovává podklady pro státního tajemníka pro zajištění agendy vyplývající z ustanovení § 81 zákona č. 234/2014 Sb. a vyhotovuje rozhodnutí o povolení výkonu jiné výdělečné činnosti než služby,
 • posuzuje a zpracovává svodná stanoviska k návrhům změn zákona č. 234/2014 Sb. a prováděcích právních předpisů k němu vydaných