Novinky

oddělení 3002 - Personální činnosti

Zajišťuje výkon personálních činností, ve věci pracovních poměrů zaměstnanců a služebních poměrů státních zaměstnanců s výjimkou činností v platové oblasti a odměňování, ...

ilustrace
 • zajišťuje výkon personálních činností, ve věci pracovních poměrů zaměstnanců a služebních poměrů státních zaměstnanců s výjimkou činností v platové oblasti a odměňování,
 • činí úkony v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. a) až c), e), g) až i) a písm. k) bod 1 zákona č. 234/2014 Sb. a připravuje podklady pro rozhodnutí státního tajemníka v těchto řízeních,
 • zajišťuje informování zaměstnanců o pracovněprávních záležitostech v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. a o personálních změnách na ministerstvu,
 • zabezpečuje činnosti spojené se jmenováním a odvoláním vedoucích zaměstnanců ministerstva a ředitelů resortních organizací STC, SP CSS, GFŘ, GŘC, KFA, ÚZSVM a FAÚ,
 • vyřizuje důchodové záležitosti zaměstnanců a státních zaměstnanců,
 • zpracovává datovou základnu zaměstnanců a státních zaměstnanců pro automatizované zpracování; sleduje stavy zaměstnanců, státních zaměstnanců i zaměstnanců v mimoevidenčním stavu,
 • zodpovídá za správnost a úplnost personálních údajů vkládaných do PIS Vema,
 • zabezpečuje personálně administrativní činnosti, zejména vyřizuje osobní záležitosti spojené se vznikem, změnou a zánikem pracovního a služebního poměru; zpracovává potvrzení při výstupu zaměstnanců a státních zaměstnanců, vyhotovuje pracovní a služební posudky, vede osobní spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců, archivuje osobní spisy podle spisového řádu,
 • uzavírá se zaměstnanci v pracovním poměru dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty a se zaměstnanci ve služebním poměru dohody o hmotné odpovědnosti; zabezpečuje agendu související s těmito dohodami a vede jejich evidenci,
 • poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení ohledně personálních údajů zaměstnanců, státních zaměstnanců a bývalých zaměstnanců či státních zaměstnanců ministerstva,
 • v souvislosti se zaměstnáváním občanů EU a jiných zemí spolupracuje ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s úřadem práce,
 • zajišťuje agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
 • poskytuje metodickou podporu ostatním oddělením odboru v právních záležitostech týkajících se jejich věcné působnosti dle zákona č. 234/2014 Sb.,
 • koordinuje postup při organizačních změnách ministerstva a vyjadřuje se k návrhům změn organizační struktury ministerstva a změn organizačního řádu,
 • zpracovává návrh organizačního řádu a jeho novelizací, vyjadřuje se k úpravě organizačních vztahů mezi jednotlivými útvary ministerstva a spolupracuje při řešení kompetenčních sporů mezi nimi,
 • zpracovává na základě žádostí příslušných orgánů rozhodnutí o zproštění povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců a státních zaměstnanců o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání či služby, případně bývalých zaměstnanců a státních zaměstnanců a zrušených subjektů, jichž je ministerstvo právním nástupcem, s výjimkou skutečností utajovaných podle zákona č. 412/2005 Sb.,
 • posuzuje splnění podmínek pro umožnění podnikatelské a jiné výdělečné činnosti zaměstnanců vedle základního pracovněprávního vztahu k ministerstvu včetně přípravy podkladů pro vydání předchozího souhlasu k této činnosti nebo jejího zamítnutí,
 • zpracovává podklady pro státního tajemníka pro zajištění agendy vyplývající z ustanovení § 81 zákona č. 234/2014 Sb., posuzuje splnění podmínek pro umožnění podnikatelské a jiné výdělečné činnosti státních zaměstnanců vedle služebního poměru a vyhotovuje rozhodnutí ve věci výkonu jiné výdělečné činnosti než služby.