Novinky

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Zpracovává a realizuje koncepci vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců a státních zaměstnanců, včetně komplexních plánů vzdělávání; organizuje a kontroluje jejich profesní přípravu,...

ilustrace
 • zpracovává a realizuje koncepci vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců a státních zaměstnanců, včetně komplexních plánů vzdělávání; organizuje a kontroluje jejich profesní přípravu,
 • zajišťuje vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců v souladu s Pravidly vzdělávání zaměstnanců správních úřadů, včetně vzdělávání v oblasti etiky, protikorupčního vzdělávání a plní další úkoly v oblasti vzdělávání a personálního rozvoje,
 • podílí se na vytváření celostátního systému vzdělávání jednotlivých profesních skupin zaměstnanců a státních zaměstnanců ve veřejné správě,
 • zabezpečuje vzdělávání související s členstvím ČR v EU v oblasti institucionální, jazykové a v jednotlivých odborných záležitostech,
 • koordinuje činnosti v oblasti zahraničních vzdělávacích programů (EK, OECD, JVI, MMF, WB apod.),
 • udržuje a rozvíjí lektorský sbor ministerstva, metodicky řídí odměňování lektorů na ministerstvu; sjednává podmínky a další postupy pro použití názvu ministerstva při lektorské činnosti vykonávané zaměstnanci a státními zaměstnanci pro cizí právnické nebo fyzické osoby; zabezpečuje odborníky pro lektorskou činnost a spolupracuje s nimi,
 • připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. j) bod 1., písm. k) bod 2., písm. l) a m) zákona č. 234/2014 Sb.,
 • zabezpečuje ve smyslu § 109 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb. agendu vysílání státních zaměstnanců na studijní pobyty,
 • zajišťuje komplexně agendu úřednických zkoušek a zodpovídá za správnost a úplnost údajů týkajících se úřednických zkoušek v ISoSS,
 • zabezpečuje agendu k prosazování lidských práv a svobod, rovných příležitostí a přípravy na stárnutí; vykonává funkci resortního koordinátora rovnosti žen a mužů a poskytuje součinnost celostátnímu koordinátorovi rovnosti žen a mužů; posuzuje návrhy právních předpisů a materiálů předkládaných vládě ČR s celostátní působností z hlediska hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů a zpracovává k nim stanoviska; koordinuje plnění vládních opatření na podporu rovnosti žen a mužů uvnitř i vně resortu; poskytuje konzultace k uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů uvnitř resortu a navazuje nebo rozšiřuje spolupráci s ostatními orgány státní správy, nevládními organizacemi a akademickým a soukromým sektorem; zabezpečuje pravidelné jednání resortní pracovní skupiny pro rovné příležitosti žen a mužů; je členem Výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů, poradního orgánu Rady vlády pro rovnost žen a mužů; provádí metodické usměrňování a zpracování komplexních programů a koordinaci agendy vzdělávání a osvěty k uvedeným oblastem, včetně vyhodnocování,

 • zabezpečuje agendu služebního volna k individuálním studijním účelům