Novinky

oddělení 2304 - Centrální účtárna

Provádí na základě účetních dokladů účetní zápisy v účetních knihách ministerstva o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví účetní jednotky MF probíhajících v kapitolách 312 – Ministerstvo financí, 396 – Státní dluh, 397 – Operace státních finančních aktiv, 398 – Všeobecná pokladní správa, ...

ilustrace
 • provádí na základě účetních dokladů účetní zápisy v účetních knihách ministerstva o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví účetní jednotky MF probíhajících v kapitolách 312 – Ministerstvo financí, 396 – Státní dluh, 397 – Operace státních finančních aktiv, 398 – Všeobecná pokladní správa, ve Fondu privatizace a provádí zaúčtování účetních zápisů vyhotovovaných odborem Národní fond,
 • zabezpečuje účetnictví závodního stravování,
 • zpracovává přehledy o čerpání FKSP, zpracovává evidenci dlužníků a splátek půjček z FKSP a informuje odbor Personální o porušení dohod o splátkách dlužníků z půjček z FKSP,
 • předkládá návrhy na aktualizaci účtového rozvrhu za účetní jednotku MF,
 • měsíčně zpracovává operativní účetní záznamy za účetní jednotku MF,
 • zpracovává účetní mezitímní, řádné a mimořádné závěrky za účetní jednotku MF,
 • kvartálně zpracovává statistický výkaz Pomocný analytický přehled pro potřeby ČNB, ČSÚ, EUROSTAT za účetní jednotku MF, komunikuje s ostatními účetními jednotkami v celé České republice za účelem sjednocení vykazování v rámci vypořádání křížových kontrol a spolupracuje při navrhování nových kontrolních mechanismů v CSÚIS,
 • zajišťuje centrální evidenci odběratelských faktur vystavovaných jednotlivými spravujícími útvary a účtuje o jejich úhradách,
 • zajišťuje centrální evidenci dodavatelských faktur a jejich distribuci správcům položek rozpočtu,
 • realizuje úhrady dodavatelských faktur z rozpočtových i mimorozpočtových účtů ministerstva, s výjimkou účtů NF a účtů spravovaných odbory Státní rozpočet a Řízení státního dluhu a finančního majetku,
 • realizuje úhrady náhrad podle zákona č. 87/1991 Sb. v souladu s pokyny odboru Náhradové agendy,
 • kontroluje a zpracovává příjmy a výdaje ministerstva podle výpisů z bankovních účtů,
 • kontroluje a zpracovává vyúčtování tuzemských pracovních cest a zaúčtování tuzemských i zahraničních pracovních cest, účtuje o poskytnutých zálohách na pracovní cesty,
 • vykonává a plní úkony spojené s výkonem předběžné finanční kontroly spadající do kompetencí hlavní účetní,
 • podílí se na inventarizaci aktiv, pasiv a jiných aktiv a jiných pasiv, zejména zabezpečuje podklady o účetních stavech těchto položek,
 • zajišťuje úhrady výdajových operací na základě rozhodnutí vlády, rozhodnutí o privatizaci, soudních rozhodnutí atd.,
 • zajišťuje agendu úhrad dodavatelských faktur za odstraňování ekologických škod,
 • vystavuje potvrzení o bezdlužnosti pro potřeby SPÚ,
 • poskytuje informace z účetnictví o privatizovaném majetku FÚ, ČSÚ, soudům, orgánům činným v trestním řízení, případně jiným orgánům,
 • zajišťuje vystavování směnek a předávání směnek restituentům,
 • podílí se a poskytuje informace a podklady při měsíčních, čtvrtletních a ročních ekonomických rozborech a při sestavování účetních výkazů za dílčí konsolidační celek státu Ministerstvo financí v rámci procesu účetní konsolidace státu,
 • spolupracuje s odborem Národní fond v oblasti výkaznictví ve vztahu k orgánům EU i orgánům národním,
 • zpracovává ve spolupráci s ostatními útvary ministerstva, v nichž je provozována ekonomická činnost, nebo které jsou příjemci zboží a služeb ze zahraničí, jež jsou předmětem DPH u příjemce, přiznání k DPH, a to na základě včas předaných úplných a správných dokladů,
 • zabezpečuje předávání účetních záznamů do CSÚIS v souladu s příslušným právním předpisem,
 • zabezpečuje pro odbor Národní fond účtování o nárocích a refundacích programů EU, finančních mechanizmů EHP/Norsko a Programu česko-švýcarské spolupráce,
 • spolupracuje s odborem Výkaznictví státu v oblasti tvorby koncepce účetního výkaznictví státu.