Novinky

oddělení 2303 - Evidence majetku

Analyzuje, koordinuje a usměrňuje správu hmotného a nehmotného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu ...

ilustrace
 • analyzuje, koordinuje a usměrňuje správu hmotného a nehmotného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu,
 • eviduje dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek,
 • eviduje ostatní drobný majetek,
 • zodpovídá za vytváření, uchování a aktualizaci databanky majetku státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu, spolupracuje při kontrole stavů majetku vedeného na analytických účtech s odd. Centrální účtárna,
 • podle stanovené periodicity generuje účetní odpisy v IS AVISME a dává podklad k jejich zaúčtování,
 • spolupracuje při kontrole stavů a umístění majetku státu v objektech ministerstva a v objektech, s nimiž ministerstvo hospodaří, zejména poskytnutím výpisu z majetkové evidence,
 • navrhuje doplnění inventáře a zpracovává návrhy na vyřazení majetku v rámci své působnosti,
 • vypracovává majetkové rozbory pro potřebu ministerstva,
 • připravuje podklady pro inventarizaci majetku v majetkovém modulu pro evidenci majetku, s nímž ministerstvo hospodaří a podílí se na zpracování výsledků inventarizací,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost Likvidační komise a Škodní komise,
 • zajišťuje sumarizaci podkladů o převodech pozemků v ČR,
 • vede evidenci hmotného majetku určeného k privatizaci v IS AVISME.
 • vede evidenci věcných břemen ve prospěch a k tíži majetku České republiky – Ministerstva financí a spolupracuje při organizačním zajištění jejich inventarizace v souladu s vnitřními předpisy ministerstva
 • zajišťuje evidenci statistických údajů u nemovitého majetku v IS AVISME potřebnou k sestavení statistických výkazů,
 • poskytuje součinnost při provádění řádné účetní uzávěrky účetní jednotky ministerstva k stanovenému rozvahovému dni v rámci své působnosti