Novinky

oddělení 2303 - Evidence majetku a pokladní služba

Vytváří závazné metodiky v oblasti evidence majetku státu pro ministerstvo a pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva, zpracovává návrhy věcného řešení v oblasti evidence majetku státu a inventarizace aktiv a pasiv ...

ilustrace
 • vytváří závazné metodiky v oblasti evidence majetku státu pro ministerstvo a pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva, zpracovává návrhy věcného řešení v oblasti evidence majetku státu a inventarizace aktiv a pasiv a jiných aktiv a jiných pasiv, které mají zásadní rozpočtové, ekonomické i sociální dopady a podílí se na jejich případné realizaci,
 • analyzuje, koordinuje a usměrňuje správu hmotného a nehmotného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu,
 • eviduje dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek,
 • eviduje ostatní drobný majetek,
 • zodpovídá za vytváření, uchování a aktualizaci databanky majetku státu, s nímž přísluší hospodařit ministerstvu, spolupracuje při kontrole stavů majetku vedeného na analytických účtech s odd. Centrální účtárna,
 • podle stanovené periodicity generuje účetní odpisy v IS AVISME a dává podklad k jejich zaúčtování,
 • spolupracuje při kontrole stavů a umístění majetku státu v objektech ministerstva a v objektech, s nimiž ministerstvo hospodaří, zejména poskytnutím výpisu z majetkové evidence,
 • navrhuje doplnění inventáře a zpracovává návrhy na vyřazení majetku v rámci své působnosti,
 • vypracovává majetkové rozbory pro potřebu ministerstva,
 • připravuje podklady pro inventarizaci majetku v majetkovém modulu pro evidenci majetku, s nímž ministerstvo hospodaří a podílí se na zpracování výsledků inventarizací,
 • zajišťuje organizačně a administrativně činnost Likvidační komise a Škodní komise,
 • zajišťuje sumarizaci podkladů o převodech pozemků v ČR,
 • vede evidenci hmotného majetku určeného k privatizaci v IS AVISME.
 • vede evidenci věcných břemen ve prospěch a k tíži majetku České republiky – Ministerstva financí a spolupracuje při organizačním zajištění jejich inventarizace v souladu s vnitřními předpisy ministerstva
 • zajišťuje evidenci statistických údajů u nemovitého majetku v IS AVISME potřebnou k sestavení statistických výkazů,
 • poskytuje součinnost při provádění řádné účetní uzávěrky účetní jednotky ministerstva k stanovenému rozvahovému dni v rámci své působnosti,
 • účastní se prací v projektových týmech pro analýzy, vývoj a implementaci vybraných modulů centrálního EKIS,
 • zajišťuje vybavení zaměstnanců ministerstva na zahraniční pracovní/služební cesty cestovními doklady a finančními prostředky z rozpočtu MF, spolupracuje s příslušným útvarem MZV, zajišťuje zahraniční platební styk ministerstva v oblasti zahraničních pracovních/služebních cest, zajišťuje činnosti spojené s výkonem valutové pokladny v IS AVISME, kontroluje vyúčtování jednotlivých zahraničních pracovních/služebních cest podle předložených dokladů a vypořádává rozdíly mezi vyplacenými zálohami a skutečnými výdaji; zajišťuje agendu platebních karet k účtu ministerstva u ČNB; zajišťuje refundaci výdajů za dopravné při účasti zaměstnanců na jednání Rady EU, zpracovává a aktualizuje přehledy zahraničních pracovních/služebních cest,
 • zabezpečuje pokladní službu ministerstva v oblasti příjmů a výdajů rozpočtu ministerstva, včetně výplaty platů zaměstnancům; provádí hotovostní platby k tíži i ve prospěch FKSP v souladu s kolektivní smlouvou a kolektivní dohodou, zabezpečuje peněžní styk s ČNB ve vztahu k bankovním rozpočtovým účtům ministerstva, FKSP a účtu závodní kuchyně, zajišťuje činnosti spojené s výkonem korunové pokladny v IS AVISME