Novinky

oddělení 2302 - Správa programů kapitoly MF

Zpracovává koncepci financování resortu ministerstva v oblasti programů pořízení a reprodukce majetku, zabezpečuje v rámci kapitoly MF funkci správce programů podle právního předpisu o účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku...

ilustrace
 • zpracovává koncepci financování resortu ministerstva v oblasti programů pořízení a reprodukce majetku, zabezpečuje v rámci kapitoly MF funkci správce programů podle právního předpisu o účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
 • sestavuje a projednává návrhy výdajů SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF při zpracování návrhu SR a jeho střednědobého výhledu,
 • realizuje koncepci finanční politiky v oblasti pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF,
 • zpracovává hodnocení vývoje účasti SR na financování programů kapitoly MF při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů,
 • analyzuje vývoj hospodaření programového financování OSS resortu,
 • zpracovává návrhy opatření a provádí rozpočtová opatření programového financování ve schváleném rozpočtu kapitoly MF,
 • eviduje v informačním systému programového financování schválené ukazatele SR stanovující výdaje na programy pořízení a reprodukce majetku a jejich změny; posuzuje žádosti účastníků programu o změnu ukazatelů a podmínek realizace stanovených správcem programu,
 • zabezpečuje zadávání vstupních dat do informačního systému programového financování, provádí jejich aktualizaci a zadává návrhy rozpočtových opatření,
 • vyhodnocuje financování programů pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF a zpracovává podklady pro závěrečný účet kapitoly MF za oblast programového financování,
 • zabezpečuje přípravu dokumentací programů pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF a předkládá je k posouzení ministerstvu, ve smyslu právního předpisu upravujícího podmínky účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
 • spolupracuje při přípravě programů spolupráce ČR s EU a jinými mezinárodními organizacemi z hlediska programového financování kapitoly MF,
 • posuzuje investiční záměry akcí realizovaných jednotlivými OSS a návazně vydává rozhodnutí o registraci akce; stanoví výdaje na financování akce OSS a stanovuje podmínky účasti státního rozpočtu pro realizaci akce; schvaluje závěrečné vyhodnocení akce; spolupracuje přitom s OSS resortu ministerstva financí; u akcí s individuálně posuzovanými výdaji žádá o stanovisko ministerstvo podle § 13 zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 560/2006 Sb., programů pořízení a reprodukce majetku,
 • zabezpečuje rozpracování usnesení vlády, opatření jiných orgánů a vnitřních předpisů v oblasti své působnosti pro resortní organizace,
 • zajišťuje agendu schvalování podle § 17a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb. zápisů a smluv o změně příslušnosti hospodařit s administrativními nemovitostmi