Novinky

oddělení 2301 - Rozpočet resortu a správa programů kapitoly

Zpracovává koncepci financování resortu ministerstva, sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS ...

ilustrace
 • zpracovává koncepci financování resortu ministerstva, sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS v souladu s koncepcí a zásadami finanční politiky a finančního hospodaření a uplatňuje finančně ekonomické nástroje řízení; předkládá návrh rozpočtu kapitoly MF (kapitolní sešit) příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu; zpracovává rozpis závazných ukazatelů SR a limitů regulace zaměstnanosti na resortní organizace; projednává a realizuje rozpočtová opatření v rozpočtu kapitoly MF, analyzuje výsledky hospodaření rozpočtové kapitoly MF a zpracovává návrhy na opatření,
 • spolupracuje na zpracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly VPS,
 • vyhodnocuje výsledky hospodaření s prostředky SR v kapitole MF a zpracovává závěrečný účet kapitoly MF, připravuje prováděcí pokyny pro jednotlivé OSS v oblasti finančního hospodaření a rozborové činnosti; navrhuje stanovisko k výsledkům hospodaření resortních OSS, zpracovává finanční zúčtování se SR za kapitolu 312,
 • informuje gesční útvary vykonávající působnost ministerstva jako zřizovatele resortních OSS o výstupech své činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření a spolupracuje s nimi v dalších záležitostech těchto organizací, pokud mají vztah k rozpočtu kapitoly MF,
 • sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu ministerstva, provádí rozpis rozpočtu ministerstva a limitů regulace zaměstnanosti na správce rozpočtových prostředků ministerstva, zpracovává přehled správců položek rozpočtu ministerstva a příkazců operací, provádí rozpočtová opatření v rámci rozpočtu ministerstva, analyzuje výsledky finančního hospodaření ministerstva a zpracovává návrhy na opatření,
 • vykonává předběžnou a průběžnou řídicí kontrolu výdajů z rozpočtu ministerstva podle zákona č. 320/2001 Sb. v IS AVISME,
 • spravuje vybrané položky rozpočtu ministerstva a plní povinnosti s tím spojené, navrhuje limity na pohoštění a dary pro jednotlivé útvary ministerstva, provádí rozpis limitů na příslušné útvary, změny limitů, kontroluje vyúčtování záloh vyplacených na pohoštění,
 • zpracovává návrh rozpočtu FKSP ministerstva a rozepisuje schválený rozpočet FKSP správcům jednotlivých položek, provádí úpravy rozpočtu jednotlivých položek FKSP, schvaluje platby z FKSP z hlediska rozpočtového zajištění v IS AVISME,
 • podílí se na přípravě kolektivní smlouvy a kolektivní dohody za oblast rozpočtu ministerstva a rozpočtu FKSP, na zpracování dodatků kolektivní smlouvy a na vyhodnocení jejího plnění,
 • zpracovává v oblasti své působnosti stanoviska k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně z důvodu zamezení tvrdosti rozpočtových pravidel a předkládá je ve stanovených případech k projednání zvláštní komisi ministerstva; zpracovává návrhy příslušných rozhodnutí,
 • zabezpečuje v rámci kapitoly MF funkci správce programů podle právního předpisu o účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
 • realizuje koncepci finanční politiky v oblasti pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF,
 • zpracovává hodnocení vývoje účasti SR na financování programů kapitoly MF při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů,
 • analyzuje vývoj hospodaření programového financování OSS resortu,
 • eviduje v informačním systému programového financování schválené ukazatele SR stanovující výdaje na programy pořízení a reprodukce majetku a jejich změny; posuzuje žádosti účastníků programu o změnu ukazatelů a podmínek realizace stanovených správcem programu, vyhodnocuje financování programů pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF,
 • zabezpečuje zadávání vstupních dat do informačního systému programového financování, provádí jejich aktualizaci a zadává návrhy rozpočtových opatření,
 • zabezpečuje přípravu dokumentací programů pořízení a reprodukce majetku kapitoly MF a předkládá je k posouzení ministerstvu, ve smyslu právního předpisu upravujícího podmínky účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
 • spolupracuje při přípravě programů spolupráce ČR s EU a jinými mezinárodními organizacemi z hlediska programového financování kapitoly MF,
 • posuzuje investiční záměry akcí realizovaných jednotlivými OSS a návazně vydává rozhodnutí o registraci akce; stanoví výdaje na financování akce OSS a stanovuje podmínky účasti státního rozpočtu pro realizaci akce; schvaluje závěrečné vyhodnocení akce; spolupracuje přitom s OSS resortu ministerstva financí; u akcí s individuálně posuzovanými výdaji žádá o stanovisko ministerstvo podle § 13 zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášky č. 560/2006 Sb., programů pořízení a reprodukce majetku,
 • zabezpečuje rozpracování usnesení vlády, opatření jiných orgánů a vnitřních předpisů v oblasti své působnosti pro resortní organizace,
 • zajišťuje agendu schvalování podle § 17a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb. zápisů a smluv o změně příslušnosti hospodařit s administrativními nemovitostmi,
 • schvaluje na základě vyjádření odboru Státní rozpočet nakládání s pohledávkami podle § 36 zákona č. 219/2000 Sb. pro ÚZSVM a zabezpečuje podle § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. oznámení výhrady podle § 36 uvedeného zákona v Ústředním věstníku ČR, pokud si ve vztahu k ÚZSVM schvalování vyhradí,
 • účastní se prací v projektových týmech pro analýzy, vývoj a implementaci vybraných modulů centrálního EKIS.