Novinky

oddělení 2301 - Rozpočet resortu

Zpracovává koncepci financování resortu ministerstva, sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS ...

ilustrace
 • zpracovává koncepci financování resortu ministerstva, sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS v souladu s koncepcí a zásadami finanční politiky a finančního hospodaření a uplatňuje finančně ekonomické nástroje řízení; předkládá návrh rozpočtu kapitoly MF (kapitolní sešit) příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu; zpracovává rozpis závazných ukazatelů SR a limitů regulace zaměstnanosti na resortní organizace; projednává a realizuje rozpočtová opatření v rozpočtu kapitoly MF, analyzuje výsledky hospodaření rozpočtové kapitoly MF a zpracovává návrhy na opatření,
 • spolupracuje na zpracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly VPS,
 • vyhodnocuje výsledky hospodaření s prostředky SR v kapitole MF a zpracovává závěrečný účet kapitoly MF, připravuje prováděcí pokyny pro jednotlivé OSS v oblasti finančního hospodaření a rozborové činnosti; navrhuje stanovisko k výsledkům hospodaření resortních OSS, zpracovává finanční zúčtování se SR za kapitolu 312,
 • informuje gesční útvary vykonávající působnost ministerstva jako zřizovatele resortních OSS o výstupech své činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření a spolupracuje s nimi v dalších záležitostech těchto organizací, pokud mají vztah k rozpočtu kapitoly MF,
 • sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu ministerstva, provádí rozpis rozpočtu ministerstva a limitů regulace zaměstnanosti na správce rozpočtových prostředků ministerstva, zpracovává přehled správců položek rozpočtu ministerstva a příkazců operací, provádí rozpočtová opatření v rámci rozpočtu ministerstva, analyzuje výsledky finančního hospodaření ministerstva a zpracovává návrhy na opatření,
 • vykonává předběžnou a průběžnou řídící kontrolu výdajů z rozpočtu ministerstva podle zákona č. 320/2001 Sb. v IS AVISME,
 • spravuje vybrané položky rozpočtu ministerstva a plní povinnosti s tím spojené, navrhuje limity na pohoštění a dary pro jednotlivé útvary ministerstva, provádí rozpis limitů na příslušné útvary, změny limitů, kontroluje vyúčtování záloh vyplacených na pohoštění,
 • zpracovává návrh rozpočtu FKSP ministerstva a rozepisuje schválený rozpočet FKSP správcům jednotlivých položek, provádí úpravy rozpočtu jednotlivých položek FKSP, schvaluje platby z FKSP z hlediska rozpočtového zajištění v IS AVISME,
 • podílí se na přípravě kolektivní smlouvy a kolektivní dohody za oblast rozpočtu ministerstva a rozpočtu FKSP, na zpracování dodatků kolektivní smlouvy a na vyhodnocení jejího plnění,
 • zpracovává v oblasti své působnosti stanoviska k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně z důvodu zamezení tvrdosti rozpočtových pravidel a předkládá je ve stanovených případech k projednání zvláštní komisi ministerstva; zpracovává návrhy příslušných rozhodnutí,
 • zajišťuje vybavení zaměstnanců ministerstva na zahraniční pracovní/služební cesty cestovními doklady a finančními prostředky z rozpočtu MF, spolupracuje s příslušným útvarem MZV, zajišťuje zahraniční platební styk ministerstva v oblasti zahraničních pracovních/služebních cest, zajišťuje činnosti spojené s výkonem valutové pokladny v IS AVISME, kontroluje vyúčtování jednotlivých zahraničních pracovních/služebních cest podle předložených dokladů a vypořádává rozdíly mezi vyplacenými zálohami a skutečnými výdaji; zajišťuje agendu platebních karet k účtu ministerstva u ČNB; zajišťuje refundaci výdajů za dopravné při účasti zaměstnanců na jednání Rady EU, zpracovává a aktualizuje přehledy zahraničních pracovních/služebních cest,
 • zabezpečuje pokladní službu ministerstva v oblasti příjmů a výdajů rozpočtu ministerstva, včetně výplaty platů zaměstnancům; provádí hotovostní platby k tíži i ve prospěch FKSP v souladu s kolektivní smlouvou a kolektivní dohodou, zabezpečuje peněžní styk s ČNB ve vztahu k bankovním rozpočtovým účtům ministerstva, FKSP a účtu závodní kuchyně, zajišťuje činnosti spojené s výkonem korunové pokladny v IS AVISME.