Novinky

odbor 23 - Finanční

Odbor vytváří koncepci financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR, zajišťuje financování jednotlivých resortních organizačních složek státu. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s účastí SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku rozpočtové kapitoly ministerstva. ...

ilustrace

Odbor vytváří koncepci financování resortu ministerstva prostřednictvím příslušné kapitoly SR, zajišťuje financování jednotlivých resortních organizačních složek státu. Koordinuje a zabezpečuje činnosti spojené s účastí SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku rozpočtové kapitoly ministerstva. Plní roli správce programů kapitoly 312 – MF. Zpracovává závěrečný účet kapitoly 312 – MF a zajišťuje jeho uveřejnění v elektronické podobě ve skladbě a termínu podle § 30 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. Vykonává přímo vůči resortním OSS vymezené činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření svěřené ministerstvu jako zřizovateli těchto organizací právními předpisy. Plní v rámci své působnosti povinnosti související s výkonem řídicí kontroly na ministerstvu. Schvaluje na základě vyjádření odboru Státní rozpočet nakládání s pohledávkami podle § 36 zákona č. 219/2000 Sb. pro ÚZSVM a zabezpečuje podle § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. oznámení výhrady podle § 36 uvedeného zákona v Ústředním věstníku ČR, pokud si ve vztahu k ÚZSVM schvalování vyhradí. Schvaluje podle § 17a odst. 1 a 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb. zápisy a smlouvy o změně příslušnosti hospodařit s administrativními nemovitostmi. Vytváří závazné metodiky v oblasti účetnictví, včetně inventarizace aktiv, pasiv, jiných aktiv a jiných pasiv, a v oblasti evidence majetku státu. Pro vybrané účetní jednotky resortu ministerstva tyto metodiky posuzuje a schvaluje a plní roli metodického centra druhého stupně. Dále spolupracuje s odborem Národní fond v oblasti výkaznictví a stanovování metodik účtování o skutečnostech probíhajících při hospodaření s peněžními prostředky EU v rámci NF. Navrhuje a podílí se na tvorbě koncepce a metodiky řídicí kontroly na ministerstvu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. Řídí a z věcného hlediska koordinuje analýzu, vývoj a implementaci modulů centrálního EKIS pro ministerstvo, zodpovídá za definici věcných požadavků na jeho funkcionalitu, předává požadavky a podklady pro aktualizaci souvisejících informačních systémů, účastní se prací v projektových týmech a koordinuje propojení vazeb mezi moduly. Zabezpečuje správu centrálního EKIS na aplikační úrovni na ministerstvu. Plní funkci správce systému centrální evidence smluv (CES) v IS AVISME a poskytuje technickou podporu při uveřejnění smluv, dodatků a objednávek v registru smluv. Plní funkci správce Centrální evidence bankovních účtů ministerstva a jménem ministerstva jedná s bankami včetně ČNB pro veškeré právní úkony spojené se zřizováním účtů, nakládáním s účty včetně potvrzování podpisových vzorů osob oprávněných disponovat s peněžními prostředky na účtech a rušením účtů. Zabezpečuje evidenci majetku inventárního charakteru, s nímž ministerstvo hospodaří. Zajišťuje pokladní službu v korunové i valutové pokladně. Odbor zabezpečuje úkony související s finančním účetnictvím účetní jednotky ministerstva (dále jen „účetní jednotka MF“). Zajišťuje vedení zvláštní evidence, tj. v účetnictví odděleně sledovaná aktiva, pasiva, náklady, výnosy, jiná aktiva a jiná pasiva (dále jen „zvláštní evidence“) o privatizovaném majetku podle privatizačních projektů. Plní roli hlavního účetního v rámci řídicí kontroly na ministerstvu. Sestavuje a předává do CSÚIS legislativní výkazy za účetní jednotku MF. Zpracovává a jménem ministerstva jako daňového subjektu podává přiznání k DPH a dani z příjmů právnických osob, včetně vyúčtování srážkové daně.