Novinky

oddělení 3003 - Právní podpora

Posuzuje návrhy právních přepisů, s výjimkou zákona č. 262/2006 Sb. a zákona č. 234/2014 Sb., v připomínkovém řízení a zpracovává k nim svodná stanoviska, zpracovává organizační strukturu ministerstva, koordinuje postup při organizačních změnách ministerstva a vyjadřuje se k návrhům změn...

ilustrace
 • posuzuje návrhy právních přepisů v působnosti odboru, s výjimkou v oblasti vzdělávání a úřednických zkoušek státních zaměstnanců, v rámci připomínkového řízení a zpracovává k nim svodná stanoviska za odbor,
 • poskytuje metodickou podporu ostatním oddělením odboru v právních záležitostech týkajících se jejich věcné působnosti dle zákona č. 234/2014 Sb.,
 • zpracovává organizační strukturu ministerstva, koordinuje postup při organizačních změnách ministerstva a vyjadřuje se k návrhům změn organizační struktury ministerstva a změn organizačního řádu,
 • zpracovává organizační řád a jeho dodatky, vyjadřuje se k úpravě organizačních vztahů mezi jednotlivými útvary ministerstva a spolupracuje při řešení kompetenčních sporů mezi nimi,
 • zajišťuje koordinaci a řízení systému služebních předpisů a vede jejich centrální evidenci,
 • posuzuje návrhy služebních předpisů, kontroluje jejich formální náležitosti a upozorňuje na jejich zřejmý nesoulad s právními předpisy a služebními předpisy náměstka pro státní službu,
 • zajišťuje koordinaci a řízení systému vnitřních předpisů ministerstva a vede jejich centrální evidenci,
 • posuzuje návrhy vnitřních předpisů předkládané útvary ministerstva, přezkoumává je z hlediska racionalizace a organizace řízení, kontroluje jejich formální náležitosti a upozorňuje na jejich zřejmý nesoulad s právními předpisy,
 • zpracovává pracovní a služební řád ministerstva a jeho dodatky,
 • vede centrální evidenci poradních orgánů ministra a osob pověřených právně jednat jménem ministerstva (státu),
 • spravuje a aktualizuje IS TVOŘ,
 • zpracovává na základě žádostí příslušných orgánů rozhodnutí o zproštění povinnosti mlčenlivosti zaměstnanců a státních zaměstnanců o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu zaměstnání či služby, případně bývalých zaměstnanců a zrušených subjektů, jichž je ministerstvo právním nástupcem, s výjimkou skutečností utajovaných podle zákona č. 412/2005 Sb.,
 • na základě podkladů od oddělení 3004 zpracovává návrh kolektivní dohody a kolektivní smlouvy.