Novinky

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Posuzuje právní předpisy v oblasti vzdělávání a úřednických zkoušek státních zaměstnanců; aplikuje tyto právní předpisy na činnost oddělení, zpracovává a realizuje koncepci vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců, včetně plánů vzdělávání zaměstnanců; organizuje a kontroluje profesní přípravu zaměstnanců,...

ilustrace
 • posuzuje právní předpisy v oblasti vzdělávání a úřednických zkoušek státních zaměstnanců; aplikuje tyto právní předpisy na činnost oddělení,
 • zpracovává a realizuje koncepci vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců a státních zaměstnanců, včetně plánů jejich vzdělávání; organizuje a kontroluje jejich profesní přípravu,
 • zajišťuje vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců v souladu s Pravidly vzdělávání zaměstnanců správních úřadů, včetně vzdělávání v oblasti etiky, protikorupčního vzdělávání a plní další úkoly v oblasti vzdělávání a personálního rozvoje,
 • podílí se na vytváření celostátního systému vzdělávání jednotlivých profesních skupin zaměstnanců a státních zaměstnanců ve veřejné správě,
 • zabezpečuje vzdělávání související s členstvím ČR v EU v oblasti institucionální, jazykové a v jednotlivých odborných záležitostech,
 • koordinuje činnosti v oblasti zahraničních vzdělávacích programů (EK, OECD, JVI, MMF, WB apod.),
 • udržuje a rozvíjí lektorský sbor ministerstva, metodicky řídí odměňování lektorů na ministerstvu; sjednává podmínky a další postupy pro použití názvu ministerstva při lektorské činnosti vykonávané zaměstnanci a státními zaměstnanci pro cizí právnické nebo fyzické osoby; zabezpečuje odborníky pro lektorskou činnost a spolupracuje s nimi,
 • navrhuje v požadovaném členění rozpočet prostředků na vzdělávání zaměstnanců a státních zaměstnanců a průběžně sleduje a analyzuje jeho čerpání,
 • organizuje a řídí odborné vzdělávání zaměstnanců ÚZSVM,
 • připravuje podklady pro rozhodování státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. j) bod 1., písm. k) bod 2. a 3., písm. l) a m) zákona č. 234/2014 Sb.,
 • zabezpečuje ve smyslu § 109 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb. agendu vysílání zaměstnanců a státních zaměstnanců na studijní pobyty včetně vysílání národních expertů do orgánů nebo institucí EU a jiných mezinárodních organizací a dále za účelem mírových a záchranných operací anebo humanitární pomoci v zahraničí,
 • zodpovídá za správnost a úplnost údajů týkajících se úřednických zkoušek v ISoSS,
 • zajišťuje agendu dodržování základních lidských práv a svobod a s tím související agendu prosazování rovných příležitostí žen a mužů a přípravy na stárnutí populace.