Novinky

odbor 30 - Personální

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, platové politiky a odměňování, mzdového účetnictví, sociální politiky, systemizace a organizace. Odbor zabezpečuje vzdělávání a informační podporu zaměstnanců, včetně provozu odborné knihovny...

ilustrace

Odbor zajišťuje činnosti v oblasti personalistiky, platové politiky a odměňování, mzdového účetnictví, sociální politiky, vzdělávání a úřednických zkoušek, hodnocení státních zaměstnanců, systemizace a organizace. Zabezpečuje dle pokynu státního tajemníka činnosti související s organizačními záležitostmi služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců a vedoucích služebního úřadu podřízeného ministerstvu. Podle pokynů státního tajemníka plní úkoly související s pracovněprávními vztahy zaměstnanců ve správním úřadu. Provádí monitoring legislativního procesu, posuzuje návrhy právních předpisů a zpracovává výkladová stanoviska k právním předpisům souvisejících s věcnou působností odboru. Zpracovává vnitřní předpisy a služební předpisy v oblasti své působnosti. Zajišťuje jménem ministerstva obsahově i organizačně kolektivní vyjednávání. Závazně řídí soustavu vnitřních předpisů a soustavu služebních předpisů. Spravuje informační zdroje začleňované do IS ministerstva, zabezpečuje propojení informačních zdrojů s ISVS s celostátní působností a zapojení resortu do nadnárodních IS. Zodpovídá za správnost a úplnost údajů vedených v ISoSS. Zajišťuje certifikační služby, spravuje a zveřejňuje informace prostřednictvím HR portálu personálního IS. Realizuje závazky, které vyplývají pro ministerstvo z přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů při zániku orgánů či jejich delimitacích. Kontroluje dodržování zákazu činností zaměstnanců a státních zaměstnanců u cizích subjektů, s jejichž výkonem je spojen střet zájmů. Posuzuje splnění podmínek pro podnikatelskou a jinou výdělečnou činnost státních zaměstnanců vedle služebního poměru a zaměstnanců vedle pracovního poměru k ministerstvu, připravuje podklady pro vydání předchozího souhlasu k této činnosti. Spolupracuje s příslušnými úřady v oblasti pracovněprávních vztahů. Posuzuje charakteristiky funkčních míst, zajišťuje systemizaci ministerstva a v jejím rámci vede rozlišení, která funkční místa jsou zařazena do Zvláštní skupiny 1 a 2 určených zaměstnanců ministerstva a resortních organizací. Posuzuje návrhy změn organizační struktury ministerstva a organizačního řádu, včetně zpracování organizačních schémat ministerstva. Zajišťuje agendu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.