Novinky

oddělení 2302 - Správa programů kapitoly MF

Zabezpečuje v rámci kapitoly MF funkci správce programů podle platného právního předpisu o účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku, sestavuje a projednává návrhy výdajů SR...

ilustrace
 • zabezpečuje v rámci kapitoly MF funkci správce programů podle platného právního předpisu o účasti SR na financování programů pořízení a reprodukce majetku,
 • sestavuje a projednává návrhy výdajů SR na financování programů reprodukce majetku kapitoly MF při zpracování návrhu SR a jeho střednědobého výhledu,
 • realizuje koncepci finanční politiky v oblasti reprodukce majetku kapitoly MF,
 • zpracovává hodnocení vývoje účasti SR na financování programů kapitoly MF při tvorbě rozpočtového výhledu a střednědobých a dlouhodobých finančních plánů,
 • analyzuje vývoj hospodaření programového financování OSS resortu, zpracovává návrhy opatření a provádí rozpočtová opatření programového financování ve schváleném rozpočtu kapitoly MF,
 • potvrzuje rozpočtové limity pro čerpání z účtů programového financování jednotlivým resortním OSS,
 • eviduje schválené ukazatele SR stanovující výdaje na programy reprodukce majetku a jejich změny; posuzuje žádosti účastníka programu o změnu závazných ukazatelů a podmínek stanovených v rozhodnutí,
 • vyhodnocuje financování programů reprodukce majetku kapitoly MF pro SZÚ, zpracovává podklady pro závěrečný účet kapitoly MF za oblast programového financování,
 • zabezpečuje přípravu dokumentací programů reprodukce majetku kapitoly MF a předkládá je ke schválení odboru Financování územních rozpočtů a programové financování,
 • zabezpečuje přípravu programů spolupráce ČR s EU z hlediska programového financování kapitoly MF,
 • posuzuje investiční záměry akcí realizovaných jednotlivými OSS a vydává rozhodnutí o registraci akce v Informačním systému programového financování (dále jen „informační systém“); žádá u akcí s individuálně posuzovanými výdaji o stanovisko odbor Financování územních rozpočtů a programové financování; vydává rozhodnutí o účasti SR na financování akce na základě náležitostí podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., a spolupracuje přitom s OSS resortu ministerstva; žádá u akcí s individuálně posuzovanými výdaji o stanovisko odbor Financování územních rozpočtů a programové financování,
 • zabezpečuje zadávání vstupních dat do informačního systému a provádí jejich aktualizaci podle pokynů odboru Financování územních rozpočtů a programové financování,
 • vyjadřuje se v rámci připomínkového řízení k návrhům právních předpisů v oblasti své působnosti,
 • zabezpečuje rozpracování usnesení vlády, opatření jiných orgánů a vnitřních předpisů v oblasti své působnosti pro resortní organizace,
 • zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti.