Novinky

oddělení 2301 - Rozpočet resortu

Sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS a PO v souladu s koncepcí a zásadami finanční politiky...

ilustrace
 • sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly MF a v rámci nich návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů resortních OSS a PO v souladu s koncepcí a zásadami finanční politiky a finančního hospodaření a uplatňuje finančně ekonomické nástroje řízení; předkládá návrh rozpočtu kapitoly MF (kapitolní sešit) příslušnému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu; zpracovává rozpis závazných ukazatelů SR a limitů regulace zaměstnanosti na resortní organizace, vystavuje rozpočtové limity pro čerpání z účtů jednotlivým OSS mimo účty určené pro programově financované výdaje; projednává a realizuje rozpočtová opatření v rozpočtu kapitoly MF, analyzuje výsledky hospodaření rozpočtové kapitoly MF a zpracovává návrhy na opatření,
 • spolupracuje na zpracování návrhu rozpočtu a střednědobého výhledu kapitoly VPS,
 • zpracovává rozbory hospodaření s prostředky SR v kapitole MF a závěrečný účet kapitoly MF, zajišťuje zpracování finančních výkazů za kapitolu 312 v účetní jednotce MF, schvaluje sumář finančních výkazů za kapitolu 312 v CSÚIS, navrhuje stanovisko k výsledkům hospodaření resortních OSS a PO, připravuje prováděcí pokyny pro jednotlivé OSS a PO v oblasti finančního hospodaření a rozborové činnosti; zaujímá stanovisko k vykázanému výsledku hospodaření resortní PO a zpracovává finanční zúčtování se SR za oblast hospodaření PO,
 • informuje gesční útvary vykonávající působnost ministerstva jako zřizovatele resortních OSS a PO o výstupech své činnosti v oblasti rozpočtového hospodaření a spolupracuje s nimi v dalších záležitostech těchto organizací, pokud mají vztah na rozpočet kapitoly MF,
 • sestavuje a projednává návrh rozpočtu a střednědobého výhledu ministerstva, provádí rozpis rozpočtu ministerstva a limitů regulace zaměstnanosti na správce rozpočtových prostředků ministerstva, zpracovává přehled správců položek rozpočtu ministerstva a jejich příkazců a přehled neinvestičních komodit pro účely zadávání veřejných zakázek; provádí rozpočtová opatření v rámci rozpočtu ministerstva, analyzuje výsledky finančního hospodaření ministerstva a zpracovává návrhy na opatření; zpracovává rozbory hospodaření s rozpočtovými prostředky ministerstva,
 • vykonává předběžnou a průběžnou řídící kontrolu výdajů z rozpočtu ministerstva podle zákona č. 320/2001 Sb. v IS AVISME,
 • spravuje vybrané položky rozpočtu ministerstva a plní povinnosti s tím spojené, navrhuje limity na pohoštění a dary pro jednotlivé útvary ministerstva, provádí rozpis limitů na příslušné útvary, změny limitů, kontroluje vyúčtování záloh vyplacených na pohoštění,
 • zpracovává návrh rozpočtu FKSP ministerstva a rozepisuje schválený rozpočet FKSP správcům jednotlivých položek, zpracovává přehled správců položek rozpočtu FKSP, provádí úpravy rozpočtu jednotlivých položek FKSP, schvaluje platby z FKSP z hlediska rozpočtového zajištění v IS AVISME,
 • podílí se na přípravě kolektivní smlouvy za oblast rozpočtu ministerstva a rozpočtu FKSP, na zpracování dodatků kolektivní smlouvy a na vyhodnocení jejího plnění,
 • zajišťuje plnění usnesení vlády, usnesení jiných orgánů a závěrů z porady vedení ministerstva; vyjadřuje se v rámci vnitřního připomínkového řízení k návrhům právních předpisů v oblasti své působnosti,
 • zpracovává v oblasti své působnosti stanoviska k předloženým žádostem o povolení úlev z placení odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně z důvodu zamezení tvrdosti rozpočtových pravidel a předkládá je ve stanovených případech k projednání zvláštní komisi ministerstva; zpracovává návrhy příslušných rozhodnutí,
 • zabezpečuje výběr správních poplatků za zpoplatněné úkony ve své působnosti v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., pokud nebyl poplatek vybrán již správcem daně a provádí kontrolu úhrady těchto poplatků v zákonem stanovené výši, včetně zpracování výzev k jejich zaplacení,
 • schvaluje na základě vyjádření odboru Státní rozpočet nakládání s pohledávkami podle § 32 a 36 zákona č. 219/2000 Sb. pro ÚZSVM; zabezpečuje podle § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. oznámení výhrady podle § 36 odst. 2 uvedeného zákona v Ústředním věstníku ČR, pokud si ve vztahu k ÚZSVM schvalování vyhradí,
 • zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti,
 • zajišťuje vybavení zaměstnanců ministerstva na zahraniční pracovní cesty cestovními doklady a finančními prostředky z rozpočtu MF, spolupracuje s příslušným útvarem MZV, zajišťuje zahraniční platební styk ministerstva v oblasti zahraničních pracovních cest, zajišťuje činnosti spojené s výkonem valutové pokladny v IS AVISME, kontroluje vyúčtování jednotlivých zahraničních cest podle předložených dokladů a vypořádává rozdíly mezi vyplacenými zálohami a skutečnými výdaji; spravuje zvláštní účet pro výdaje při zahraničních pracovních cestách hrazené prostřednictvím platebních karet a zajišťuje agendu platebních karet k tomuto účtu; zajišťuje refundaci výdajů za dopravné při účasti zaměstnanců na jednání Rady EU, zpracovává a aktualizuje přehledy zahraničních pracovních cest,
 • zabezpečuje pokladní službu ministerstva v oblasti příjmů a výdajů rozpočtu ministerstva, včetně výplaty platů zaměstnancům; provádí hotovostní platby k tíži i ve prospěch FKSP v souladu s kolektivní smlouvou, zabezpečuje peněžní styk s ČNB ve vztahu k bankovním rozpočtovým účtům ministerstva, FKSP a účtu závodní kuchyně, zajišťuje činnosti spojené s výkonem korunové pokladny v IS AVISME,
 • zpracovává vnitřní předpisy v oblasti své působnosti.