Novinky

oddělení 1301 - Ekonomické

Řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ministerstva; koordinuje finanční plánování reprodukce a provozu majetku ministerstva...

ilustrace
 • řídí a zajišťuje zpracování dokumentací systému programového financování reprodukce majetku ministerstva; koordinuje finanční plánování reprodukce a provozu majetku ministerstva; předává dokumentaci programu a podprogramů správci programů,
 • řídí, koordinuje a kontroluje finanční plánování v působnosti odboru, vypracovává návrhy rozpočtů programového financování; zpracovává roční finanční plány a průběžně zpřesňuje střednědobé prognózy finančních nákladů,
 • sestavuje rozpočty a projednává s odborem Finančním návrhy ročních plánů výdajů SR na reprodukci majetku a provoz ministerstva hrazených z příslušných rozpočtových položek; provádí rozbory hospodaření v návaznosti na čerpání položek rozpočtu v rámci působnosti odboru,
 • spravuje rozpočtový plán daného roku; zpracovává rozpočtová opatření a předává je odboru Finančnímu; kontroluje průběh čerpání rozpočtových prostředků přidělených správci příslušné rozpočtové položky v běžném roce; zpracovává záznamy o předběžné řídící kontrole; zodpovídá za hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků (běžné i kapitálové),
 • zpracovává a předává správci programu podklady ke zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky; zpracovává závěrečná vyhodnocení jednotlivých akcí a předává je správci programů,
 • vede příslušná dodavatelsko – odběratelská jednání; předkládá návrhy smluv s dodavateli a zabezpečuje jejich uzavírání; kontroluje průběh úhrad smluvních závazků vůči dodavatelům; připravuje a projednává finanční podmínky smluvních vztahů s dodavateli; zajišťuje evidenci uzavřených smluv a archiv jejich kopií,
 • provádí přípravu, zadávání a kontrolu veřejných zakázek zajišťujících pořizování, technické zhodnocení, opravy, udržování, pronájem a provoz ministerstva; kontroluje výslednou realizaci zakázek podle smluvních ujednání před jejich úhradou,
 • zajišťuje centrální zadávání veřejných zakázek v rámci působnosti odboru, včetně použití systému elektronických tržišť,
 • zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv a objednávek; zajišťuje kontrolu termínového plnění fakturačních závazků k dodavatelům a uplatňování sankcí v případě jejich nedodržení,
 • zpracovává v souladu s vnitřními předpisy podklady pro zavádění, resp. vyřazení dodaného hmotného i nehmotného majetku pořízeného z prostředků správce položky do majetkové evidence ministerstva,
 • zajišťuje finanční agendu Kanceláře finančního arbitra (správa položek v systému AVIS),
 • vede veškerou agendu (nabytí, správu zahrnující údržbu, opravu a úhradu s tím souvisejících výdajů, úhradu nájemného, převod - bezúplatný i úplatný v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., včetně prohlášení o nepotřebnosti, a další nutné právní úkony k provedení převodu) týkající se bytů, nebytových prostor a detašovaných pracovišť ministerstva, včetně rozúčtování nákladů spojených s jejich provozem a kontroluje jejich úhradu,
 • vede agendu týkající se provozu ubytovny Voctářova 11, včetně agendy úhrad nájmu a služeb spojených s provozem ubytovny v systému AVIS a kontroly těchto úhrad; navrhuje v požadovaném členění rozpočet pro ubytovnu v objektu Voctářova 11; zodpovídá za splnění všech náležitostí řádné fakturace věcného plnění smluv a objednávek; zajišťuje fakturaci smluvních vztahů a správu položek v systému AVIS.