Novinky

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Podílí se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů, zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování včetně dohledu nad realizací mezinárodních programů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR,...

ilustrace
  • podílí se na tvorbě mezinárodních smluvních dokumentů, zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování včetně dohledu nad realizací mezinárodních programů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR,
  • tvoří metodické postupy pro implementaci programů a projektů včetně jejich pravidelné aktualizace,
  • zajišťuje monitorování, hodnocení a evaluaci programů a projektů v rámci svěřených mezinárodních programů,
  • administruje změny v jednotlivých programech a projektech v rámci svěřených mezinárodních programů a zajišťuje jejich projednání a odsouhlasení zahraničními partnery, zajišťuje realokace finančních prostředků; zabezpečuje úpravy rozpočtů programů a projektů, zajišťuje projednání a schválení dodatků ke smlouvám uzavřeným se zahraničními partnery,
  • zajišťuje zpracování výročních zpráv za programy, podílí se na přípravě strategických zpráv a podkladů pro Výroční zasedání FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
  • podílí se na uzavírání a kontrolách k programům PHARE, Transition Facility,
  • vykonává administrativní a koordinační funkci Národního kontaktního místa pro nástroj TAIEX,
  • zodpovídá za předkládání výroční informace o stavu využívání zahraniční pomoci administrované ministerstvem vládě ČR,
  • zpracovává podklady k přípravě SR za svěřené programy pomoci pro ČR,
  • vede agendu Fondu Solidarity EU ve spolupráci s příslušnými resorty a orgány státní správy