Novinky

oddělení 5303 - Zahraniční pohledávky a související aktiva ČR

Tvoří prováděcí vyhlášku, kterou se v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. stanovuje výše stravného při zahraničních pracovních cestách, zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci státní politiky v oblasti nesplacených vládních pohledávek ČR; ...

ilustrace
  • tvoří prováděcí vyhlášku, kterou se v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. stanovuje výše stravného při zahraničních pracovních cestách,
  • zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci státní politiky v oblasti nesplacených vládních pohledávek ČR; zajišťuje činnost Poradního orgánu pro zahraniční pohledávky, spolupracuje s dotčenými složkami dalších orgánů státní správy (zejména MPO, MZV a ÚZSVM),
  • zajišťuje agendu správy již poskytnutých vládních úvěrů a existujících vládních pohledávek ČR se zahraničně politickým dopadem vůči cizím státům, které vyplývají z mezinárodních úvěrových dohod, clearingových a barterových dohod, včetně pohledávek vyplývajících z Jamburgských dohod a realizovaných záruk ve prospěch společností Cheteng a VLT,
  • sjednává s příslušnými bankami smlouvy o službách poskytovaných v souvislosti se správou zahraničních pohledávek; kontroluje banky za řádný výkon funkce agenta státu pro bankovně technické agendy,
  • zajišťuje likvidaci vládních pohledávek a zabezpečuje náhradní způsob úhrady v případě jejich nesplácení; podílí se na řešení sporů v ČR i v zahraničí vzniklých při správě a vymáhání vládních pohledávek,
  • zajišťuje přípravu a sjednávání dvoustranných mezivládních dohod o likvidaci vládních pohledávek včetně zvláštního vnitřního předpisu ministerstva upravujícího zásady pro jednání a vedení vlastních jednání; zabezpečuje provádění sjednaných dohod o likvidaci vládních pohledávek; připravuje návrhy podkladů pro SR v části financování a splácení vládních úvěrů, provádí pravidelné rozbory a komentáře k plnění SR,
  • zajišťuje plnění dohod sjednaných mezi ČR a Slovenskou republikou při majetkoprávním dělení bývalé ČSFR v oblasti vládních pohledávek a závazků vůči zahraničí; koordinuje s Ministerstvem financí Slovenské republiky postupy vůči společným zahraničním dlužníkům ve smyslu těchto dohod,
  • zabezpečuje podle metodiky stanovené odborem Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu zpracování podkladů pro vytvoření účetních záznamů na účetním středisku Operace státních finančních aktiv za oblast zahraničních pohledávek státu; zajišťuje evidenci a v rámci statistické činnosti zpracovává interní a externí výstupy za oblast zahraničních pohledávek státu; zabezpečuje kompletní dokumentaci výsledků spojených s deblokacemi zahraničních pohledávek státu,
  • zpracovává podklady pro SZÚ a pro sestavení SR včetně střednědobého výhledu, realizuje platby a analyzuje vývoj příjmů a výdajů rozpočtu za oblast zahraničních pohledávek státu,
  • zpracovává souhrnnou roční analýzu pro vládu ČR o stavu a vývoji zahraničních vládních pohledávek a predikci vývoje jejich splácení; vyhotovuje podklady a informace pro mezinárodní organizace (MMF, WB, EU, Pařížský klub věřitelů, o pohledávkách ČR v zahraničí a způsobech jejich řešení vůči konkrétním zemím