Novinky

oddělení 5303 - Rozpočet EU

Je garantem za víceletý finanční rámec EU, tvoří koncepci celkové přípravy ČR pro jednání o finančním rámci EU s důrazem na podmínky a kritéria pro financování kohezní politiky EU z rozpočtu EU, ...

ilustrace
  • je garantem za víceletý finanční rámec EU, tvoří koncepci celkové přípravy ČR pro jednání o finančním rámci EU s důrazem na podmínky a kritéria pro financování kohezní politiky EU z rozpočtu EU, komplexně analyzuje návrhy a stanoviska EU a členských států, systémově koordinuje zájmy ČR a metodicky řídí zpracování národní pozice ČR,
  • je garantem za oblast rozpočtu EU, koordinuje a metodicky řídí zpracování národních pozic k rozpočtu EU a podílí se na jeho provádění, analyzuje návrhy úprav rozpočtu EU během rozpočtového roku, zprávy EÚD o provádění rozpočtu a další legislativní i nelegislativní dokumenty s přímými dopady na rozpočet EU,
  • zabezpečuje koncepční řízení a metodické vedení odvodů vlastních zdrojů do rozpočtu EU; připravuje za oblast vlastních zdrojů podklady pro návrh SR, SZÚ, střednědobého rozpočtového výhledu a podílí se na vyhodnocení jeho realizace,
  • zajišťuje vlastní platební povinnost a evidenci a reportování odvodů vlastních zdrojů do rozpočtu EU; koordinuje provádění kontrol zástupci EK a je kontaktním a koordinačním pracovištěm pro oblast vlastních zdrojů na národní úrovni a ve vztahu k EU,
  • sleduje čistou rozpočtovou pozici ČR vůči EU a provádí odhady předpokládaných příjmů ČR z rozpočtu EU a odvodů ČR do rozpočtu EU,
  • monitoruje, analyzuje a zajišťuje vzájemnou slučitelnost a provázanost dílčích návrhů reforem jednotlivých politik EU, včetně dopadů na ČR, zejména s ohledem na finanční dopady těchto návrhů; provádí komplexní analýzy reformy financování politiky soudržnosti EU a navrhuje národní přístup k této reformě,
  • řídí metodicky a zajišťuje zpracování finanční části Dohody o partnerství, stanoví pravidla pro spolufinancování,
  • zajišťuje v oblasti víceletého finančního rámce EU, systému vlastních zdrojů EU a ročního rozpočtu EU přípravu podkladů pro vyjednávání v rámci EU a v této souvislosti zajišťuje komunikaci se subjekty v rámci ČR a se zástupci orgánů EU a členských států EU,
  • řídí metodicky a koordinuje přípravu a zajištění účasti zástupců ministerstva na jednáních rozpočtového ECOFINu, zpracovává mandát a ve spolupráci s oddělením Koordinace agendy EU zajišťuje jeho projednání a zabezpečuje informování vlády a Parlamentu