Novinky

odbor 36 - Státní kontrola a dozor na finančním trhu

Odbor vytváří koncepci, politiku a strategii státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření, státního dozoru v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění...

ilustrace

Odbor vytváří koncepci, politiku a strategii státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření, státního dozoru v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, jejich sbližování s mezinárodními normami, a koordinace v rámci EU. Vytváří metodiku státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a státního dozoru nad činností penzijních společností a jejich depozitářů v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření, a s tím související metodiku vynucování plnění povinností a správního trestání. Vytváří koncepci, určuje účel, definuje zadání a změny IS provozovaných ministerstvem pro účely státní kontroly a státního dozoru, zpracování žádostí o poskytnutí a vracení státní podpory a státního příspěvku a změny údajů o účastnících. Spolupracuje s  MV, Policií ČR, Ústředím VZP a ČSSZ. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 427/2011 Sb. tím, že provádí kontrolní činnost podle zákona č. 255/2012 Sb. nebo kontrolní činnost na základě podkladů získaných mimo státní kontrolu, vede správní řízení a vydává rozhodnutí o schválení obchodních podmínek stavebních spořitelen, vede správní řízení a vydává rozhodnutí ve věci porušení povinností stanovených zákonem č. 96/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb. nebo zákonem č. 427/2011 Sb., zpracovává podklady pro odvolací řízení nebo řízení o mimořádných opravných prostředcích a spolupracuje s ostatními útvary ministerstva na agendě spojené se soudními žalobami. Vede evidenci a zajišťuje předávání podkladů pro výplatu a vracení státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Spolupracuje při tvorbě právních předpisů dotýkajících se přímo i nepřímo oblasti stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření, podílí se na připomínkovém řízení k ostatním návrhům právních předpisů. Zpracovává zprávy o vývoji stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v ČR. V rámci své působnosti predikuje výši státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření pro SR a zpracovává návrh SR, SZÚ, zprávu o plnění SR, a to v rozsahu své působnosti. Zpracovává hodnotící zprávu o finančním hospodaření kapitoly VPS v oblasti stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Poskytuje oprávněným žadatelům údaje z IS státní kontroly stavebního spoření a státního dozoru penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Zajišťuje zastupování ČR - ministerstva jako věřitele v konkursním (insolvenčním) řízení či likvidaci stavební spořitelny nebo penzijní společnosti, resp. penzijního fondu, z pozice věřitele jedná s likvidátory a správci konkursní podstaty (insolvenčními správci). Zajišťuje přípravu podkladů pro sledování závazků a pohledávek ministerstva za penzijními společnostmi, resp. penzijními fondy, a stavebními spořitelnami. Spolupracuje s ČNB při výměně informací  týkajících  se  státního  dozoru  ministerstva  a dohledu ČNB vykonávaného nad stavebními spořitelnami a penzijními společnostmi. Zajišťuje ve své působnosti součinnost s celními a finančními úřady a Exekutorskou komorou ČR a ostatními orgány státní správy a orgány pověřenými výkonem státní správy.