Novinky

oddělení 3604 – Finanční inovace

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti finančních inovací ...

ilustrace
 • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti finančních inovací,
 • zkoumá aktuální vývoj v oblasti finančních inovací, zejména co se týče trendů a podob, v jakých se inovace projevují na finančním trhu, a míry bezpečnosti finančních inovací z hlediska uživatelů i trhu, dále zkoumá možné překážky rozvoje finančních inovací a navrhuje kroky k jejich řešení,
 • spolupracuje s institucemi nebo subjekty, které se věnují finančním inovacím, a zprostředkovává propojení všech zúčastněných subjektů na poli finančních inovací,
 • ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturami CzechInvest a CzechTrade poskytuje podporu a usnadňuje expanzi českých inovativních společností do zahraničí,
 • podílí se na tvorbě a realizaci nelegislativních iniciativ zaměřených na digitální ekonomiku a inovace na finančním trhu, 
 • podílí se na tvorbě právních předpisů zaměřených na digitální ekonomiku a inovace na finančním trhu,
 • napomáhá usnadňování sdílení a využití finančních dat na finančním trhu, 
 • podporuje rozvoj a koordinuje agendu v oblasti inovací na finančním trhu,
 • organizuje odborné konference a workshopy a zvyšuje povědomí o inovacích na finančním trhu, 
 • získává a vyhodnocuje informace ze zahraničí, monitoruje a zkoumá aplikaci dobré praxe ze zahraničí na tuzemský finanční trh v oblasti finančních inovací,
 • zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti finančních inovací,
 • zabezpečuje a zpracovává související agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalším mezinárodním organizacím působícím v oblasti finančních inovací.