Novinky

oddělení 3603 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání,...

ilustrace
 • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání,
 • zkoumá fungování finančního trhu v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání, analyzuje jeho stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek v těchto oblastech,
 • získává a vyhodnocuje informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi nebo subjekty působícími v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání, včetně České národní banky a profesních a spotřebitelských sdružení,
 • zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení a návrhy věcných záměrů zákonů v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání,
 • zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání,
 • zajišťuje projednání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů právních předpisů v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR,
 • zajišťuje zpracování podkladů pro notifikační proces právních předpisů EU v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání,
 • zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání,
 • zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací v oblasti retailových finančních služeb, ochrany spotřebitele na finančním trhu a finančního vzdělávání,
 • řídí činnost Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání a v případě potřeby pracovní podskupiny,
 • tvoří a spravuje strukturu a obsah internetových stránek projektu „Proč se finančně vzdělávat?“ a zveřejňuje informace na těchto stránkách,
 • koordinuje agendu v oblasti sdílené ekonomiky a jejích dopadů na poskytování finančních služeb,
 • spolupracuje s ČNB na přípravě souboru zkouškových otázek pro ověření odborné způsobilosti v oblasti distribuce na finančním trhu,
 • zabezpečuje a zpracovává proplacení náhrady hotových výdajů a odměny likvidátorů a nucených správců investičních společností a investičních fondů a refundace nákladů České národní banky na soudní řízení vedená v minulosti proti Komisi pro cenné papíry,
 • zabezpečuje a zpracovává agendu týkající se archivace, úschovy a přístupu k evidencím bývalého Střediska cenných papírů