Novinky

oddělení 3503 - Pojišťovnictví a penzijní produkty

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů,...

ilustrace
 • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů,
 • zkoumá fungování finančního trhu v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů, analyzuje jeho stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek v těchto oblastech,
 • získává a vyhodnocuje informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi nebo subjekty působícími v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů, včetně České národní banky a profesních a spotřebitelských sdružení,
 • zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení a návrhy věcných záměrů zákonů v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů,
 • zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů,
 • zajišťuje projednání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů právních předpisů v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech,
 • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR,
 • zajišťuje zpracování podkladů pro notifikační proces právních předpisů EU v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů,
 • zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů,
 • zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací v oblasti pojišťovnictví a soukromých penzijních produktů,
 • rozhoduje jako nadřízený správní orgán krajských úřadů v řízení o přestupcích podle zákona č. 168/1999 Sb.