Novinky

oddělení 3501 - Kapitálový trh

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, zkoumá fungování finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, analyzuje jeho stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek v této oblasti,...

ilustrace
  • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti kapitálového trhu,
  • zkoumá fungování finančního trhu v oblasti kapitálového trhu, analyzuje jeho stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek v této oblasti,
  • získává a vyhodnocuje informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi nebo subjekty působícími v oblasti kapitálového trhu, včetně České národní banky a profesních a spotřebitelských sdružení,
  • zpracovává strategické návrhy, dopadové a srovnávací studie, návrhy věcných řešení a návrhy věcných záměrů zákonů v oblasti kapitálového trhu,
  • zpracovává návrhy právních předpisů v oblasti kapitálového trhu,
  • zajišťuje projednání návrhů věcných záměrů zákonů a návrhů právních předpisů v oblasti kapitálového trhu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu a jeho výborech,
  • zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti kapitálového trhu s právem EU a s dalšími mezinárodními závazky ČR,
  • zajišťuje zpracování podkladů pro notifikační proces právních předpisů EU v oblasti kapitálového trhu,
  • zastupuje ČR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU a připravuje podklady pro jednání zástupce ČR v Radě EU a jejích výborech v oblasti kapitálového trhu,
  • zabezpečuje a zpracovává další agendu ve vztahu k orgánům EU, OECD a dalších mezinárodních organizací v oblasti kapitálového trhu