Novinky

oddělení 2702 - Finanční stabilita a dohled

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti dohledu a finanční stability a provádí jejich analýzu, tvoří návrhy právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU...

ilustrace
 • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti dohledu a finanční stability a provádí jejich analýzu,
 • tvoří návrhy právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
 • spolupracuje v případě potřeby nebo, stanoví-li tak zákon, při zpracování právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability s ČNB, profesními asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti,
 • zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem,
 • zajišťuje zastupování CR v pracovních skupinách a výborech Evropské komise a Rady EU v souvislosti s legislativními návrhy v oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem,
 • vyhotovuje podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB, MMF a FSB pro oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability,
 • zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro finanční služby (Financial Services Committee),
 • zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti FSB Regionální konzultativní skupiny pro Evropu (FSB Regional Consultative Group (RCG) for Europe), zajišťuje koncepčně přípravu instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva,
 • zajišťuje výkon kontaktního místa pro výbory EU v oblasti finančních služeb,
 • zajišťuje činnost Resortní koordinační podskupiny pro finanční trh; koordinuje pracovní skupiny v rámci této koordinační podskupiny,
 • zabezpečuje koordinační činnosti v souvislosti s Dohodou ČNB – MF o spolupráci v oblasti zajištění finanční stability, řešení krize a krizového řízení,
 • zajišťuje koordinaci činností a účast ministerstva v souvislosti s evropským rámcem řešení krizí na finančním trhu,
 • zabezpečuje činnosti ve vztahu ke GSFT a GFOCP,
 • sleduje plnění povinností GFOCP v souvislosti s vydanými rozhodnutími o poskytnutí návratných finančních výpomocí a dotací a předává jím dodané údaje příslušným útvarům ministerstva