Novinky

samostatné oddělení 9006 - Mezinárodní ochrana investic a zahraniční pohledávky

Zabezpečuje tvorbu strategií pro probíhající a očekávané mezinárodní a vnitrostátní spory vedené z titulu smluv o podpoře a ochraně investic, koordinuje a řeší spory vyplývající z těchto smluv...

ilustrace

Zabezpečuje tvorbu strategií pro probíhající a očekávané mezinárodní a vnitrostátní spory vedené z titulu smluv o podpoře a ochraně investic, koordinuje a řeší spory vyplývající z těchto smluv. Připravuje koncepci sjednávání a sjednává dohody o podpoře a ochraně investic a je gestorem problematiky ochrany zahraničních investic na zahraničních fórech. Zabývá se problematikou volného pohybu kapitálu a plateb z hlediska souladu s mezinárodními závazky ČR. Podílí se na přípravě garančních a úvěrových smluv se zahraničními finančními institucemi. Aktualizuje ve spolupráci s MZV vyhlášku, kterou se stanoví stravné pro zahraniční pracovní cesty. V agendě sporů vyplývajících ze Smlouvy a státní záruky uzavřené mezi MF a ČSOB spolupracuje s odborem 45 v době před zahájením rozhodčích řízení v těchto sporech a po zahájení rozhodčích řízení spolupracuje s ÚZSVM a právním zástupcem ČR na koordinaci a řešení těchto sporů. Provádí ekonomické analýzy pro potřeby vedení sporů při zahájení a v průběhu mezinárodních sporů. Je gestorem ochrany investic v souvislosti s řešením mezinárodních sporů na jednáních v rámci mezinárodních organizací. Zajišťuje agendu správy a vymáhání zahraničních vládních pohledávek ČR. V rámci kapitoly Veřejná pokladní správa spravuje rozpočtové položky týkající se zahraničních pohledávek. Řeší spory vzniklé při správě a vymáhání vládních pohledávek ČR. Připravuje podklady pro výběrová řízení v oblasti své působnosti. Podílí se na zajišťování výstupů ministerstva v oblasti hospodářské a finanční politiky pro OECD. Zpracovává připomínky k legislativním a nelegislativním materiálům v oblasti své působnosti a podílí se na vyhodnocování jejich dopadů do oblasti své působnosti.

Nečlení se.

 • tvoří strategii pro vedené a očekávané mezinárodní spory vzniklé z titulu smluv o podpoře a ochraně investic, zajišťuje koordinaci probíhajících sporů, a to včetně nezbytné meziresortní koordinace dotčených správních úřadů,
 • řeší spory vyplývající z uzavřených smluv o podpoře a ochraně investic,
 • posuzuje oznámení zahraničních subjektů týkající se možného porušení příslušné dohody o podpoře a ochraně investic ze strany ČR,
 • posuzuje oznámení o zahájení sporu zahraničním subjektem proti ČR podle příslušné dohody o podpoře a ochraně investic, včetně oprávněnosti nároku zahraničního investora; připravuje podklady a účastní se jednání se zahraničním investorem v rámci lhůty pro smírné řešení sporu; připravuje nebo se podílí na přípravě právních dokumentů pro smírné ukončení sporu,
 • posuzuje žaloby podané zahraničními subjekty proti ČR v rámci zahájeného arbitrážního řízení na základě dohod o podpoře a ochraně investic; podílí se na přípravě podání předkládaných ČR v arbitrážním řízení a provádí koordinaci zvolené strategie ČR v celém průběhu sporu,
 • vypracovává právní stanoviska k oznámením zahraničních subjektů ve věci údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic pro potřeby ostatních útvarů ministerstva a jiných správních úřadů,
 • v agendě sporů vyplývajících ze Smlouvy a státní záruky uzavřené mezi MF a ČSOB spolupracuje s odborem 45 v době před zahájením rozhodčích řízení v těchto sporech a po zahájení rozhodčích řízení spolupracuje s ÚZSVM a právním zástupcem ČR na koordinaci a řešení těchto sporů,
 • zpracovává podklady obsahující kvalifikační kritéria pro výběr právního zástupce ČR na základě zákona č. 137/2006 Sb., vyhodnocuje nabídky uchazečů z hlediska splnění kritérií stanovených v zadávacích podmínkách,
 • spolupracuje s právním zástupcem ČR vybraným na základě zákona č. 137/2006 Sb. a koordinuje jeho činnost při poskytování právních služeb ČR v průběhu smírného řešení sporu a v arbitrážním řízení,
 • provádí ekonomické výpočty a analýzy v návaznosti na průběh právních sporů, zajišťuje příslušná účetní a konsolidovaná data,
 • zajišťuje spolupráci s externími partnery při vytváření průřezových a odvětvových ekonomických analýz, sloužících jako podklad pro vedení právních sporů,
 • připravuje podklady a podílí se na jednáních o problematice mezinárodních investic a sporů v rámci mezinárodních organizací (OECD, WTO, OSN - UNCTAD, UNCITRAL, UNIDROIT, apod.),
 • připravuje návrhy a sjednává dvoustranné, popř. mnohostranné dohody o podpoře ochraně investic; zabezpečuje veškeré činnosti spojené se vstupem těchto dohod v platnost,
 • provádí revizi uzavřených dvoustranných dohod o podpoře a ochraně investic z hlediska komunitárního práva a zajišťuje jejich slučitelnost s komunitárním právem,
 • posuzuje právní předpisy z hlediska závazků ČR vyplývajících z dohod o ochraně a podpoře investic; posuzuje závazky ČR vůči mezinárodním organizacím v oblasti volného pohybu kapitálu a mezinárodní ochrany investic,
 • analyzuje příslušné dokumenty EU, ESVO, OECD, dalších mezinárodních seskupení a mezinárodní dohody, kterými je ČR vázána, z hlediska volného pohybu kapitálu a plateb, resp. jeho případného omezení vůči vybraným státům; vypracovává podklady pro jednání s těmito institucemi a navrhuje postupy a opatření vedoucí k promítnutí zjištěných skutečností do dalších právních předpisů s cílem jejich harmonizace s právními předpisy ES/EU, resp. s dalšími mezinárodními závazky ČR,
 • posuzuje po právní stránce úvěrové smlouvy a jednostranné právní dokumenty, kterými je poskytována státní záruka za úvěry přijímané ze zahraničí; dále posuzuje po právní stránce státní dluhopisové programy a emise státních dluhopisů umisťované v zahraničí,
 • zpracovává prováděcí vyhlášku, kterou se v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách, a zajišťuje s tím spojený legislativní proces,
 • zpracovává, realizuje a koordinuje koncepci státní politiky v oblasti nesplacených vládních pohledávek ČR,
 • zajišťuje agendu správy již poskytnutých vládních úvěrů a existujících vládních pohledávek ČR se zahraničně politickým dopadem vůči cizím státům, vyplývajících z mezinárodních úvěrových dohod, clearingových a barterových dohod, včetně pohledávek vyplývajících z Jamburgských dohod a realizovaných záruk ve prospěch společností Cheteng a VLT,
 • řeší spory v ČR i v zahraničí vzniklé při správě a vymáhání vládních pohledávek ČR,
 • zajišťuje činnost Poradního orgánu MF pro zahraniční pohledávky, spolupracuje s dotčenými složkami dalších orgánů státní správy (zejména MPO, MZV, ÚZSVM),
 • zajišťuje likvidaci vládních pohledávek, sledování splátkových kalendářů, včetně evidence a kontroly bankovních výpisů; projednává a zajišťuje náhradní způsob úhrady v případě jejich nesplácení,
 • sjednává s ČNB a ČSOB smlouvy o službách poskytovaných v souvislosti se správou zahraničních pohledávek a zajišťuje v součinnosti s ČSOB a ČNB, aby tyto banky v dané oblasti řádně vykonávaly funkci agenta státu pro bankovně technické agendy,
 • zajišťuje přípravu a sjednávání dvoustranných mezivládních dohod o likvidaci vládních pohledávek včetně návrhu směrnice pro jednání a vedení vlastních jednání,
 • zabezpečuje provádění sjednaných dohod, připravuje návrhy podkladů pro SR v části financování a splácení vládních úvěrů, provádí pravidelné rozbory a komentáře k plnění SR,
 • zajišťuje plnění dohod mezi ČR a Slovenskou republikou, sjednaných při majetkoprávním dělení bývalé ČSFR v oblasti vládních pohledávek a závazků vůči zahraničí, včetně spolupráce s ČSOB a ČNB; koordinuje ve smyslu těchto dohod postupy s Ministerstvem financí Slovenské republiky vůči společným zahraničním dlužníkům,
 • zabezpečuje podle metodiky stanovené odborem Ekonomické informace zpracování podkladů pro vytvoření účetních záznamů na účetním středisku Operace státních finančních aktiv za oblast zahraničních pohledávek státu,
 • zajišťuje evidenci a v rámci statistické činnosti zpracovává interní a externí výstupy za oblast zahraničních pohledávek státu,
 • zabezpečuje kompletní dokumentaci výsledků spojených s deblokacemi zahraničních pohledávek státu,
 • zpracovává podklady pro státní závěrečný účet a pro sestavení státního rozpočtu včetně střednědobého výhledu, realizuje platby a analyzuje vývoj příjmů a výdajů rozpočtu za oblast zahraničních pohledávek státu,
 • zpracovává souhrnnou roční analýzu pro vládu ČR o stavu a vývoji zahraničních vládních pohledávek ČR a predikci vývoje jejich splácení,
 • zpracovává podklady a informace pro mezinárodní organizace (MMF, WB, EU, Pařížský klub věřitelů, Londýnský klub věřitelů) o pohledávkách ČR v zahraničí a způsobech jejich řešení vůči konkrétním zemím.