Novinky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Zajišťuje administrativní činnosti Národního kontaktního místa pro FM/Norska včetně výkonu funkce sekretariátu Monitorovacího výboru FM EHP/Norska a Výročních zasedání...

ilustrace
 • zajišťuje administrativní činnosti Národního kontaktního místa pro FM/Norska včetně výkonu funkce sekretariátu Monitorovacího výboru FM EHP/Norska a Výročních zasedání,
 • připravuje ve spolupráci s MZV základní koncepční a mezinárodně smluvní dokumenty pro přípravu a realizaci FM EHP/Norska a jejich projednání s Výborem FM EHP (VFM) v Bruselu a MZV Norska,
 • zpracovává v souladu s platnými Nařízeními pro FM EHP/Norska metodiku a podrobný postup pro přípravu a realizaci programů/projektů financovaných z grantů FM EHP/Norska v ČR,
 • připravuje na základě celkové analýzy návrhy na modifikaci prioritních oblastí FM EHP/Norska a zajišťuje jejich odsouhlasení s VFM a s MZV Norska, připravuje výzvy k předkládání návrhů projektů a zajišťuje jejich zveřejnění,
 • zajišťuje implementaci Bilaterálního fondu na národní úrovni a technické asistence pro NKM,
 • posuzuje návrhy programů předložených zprostředkujícími orgány a předkládá k projednání a odsouhlasení VFM a MZV Norska,
 • zajišťuje uzavírání jednotlivých Dohod o programu mezi státy EFTA a ministerstvem,
 • v souladu s uzavřenými Dohodami o programu, stanovenými nařízeními VFM a MZV Norska stanovuje postupy NKM; ve spolupráci s věcně příslušnými sektory zajišťuje činnosti zprostředkovatele pro dané programy,
 • zajišťuje administrativní činnosti Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce v ČR, včetně výkonu funkce sekretariátu Monitorovacího výboru FM EHP/Norska a Výročních zasedání,
 • vykonává v souladu s Rámcovou dohodou mezi Švýcarskou federální radou a vládou ČR týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce potřebné činnosti v přípravě a realizaci projektů financovaných z tohoto programu,
 • připravuje základní koncepční a programové dokumenty pro využití finanční pomoci Švýcarska; zajišťuje projednání této pomoci,
 • zajišťuje koordinaci přípravy a realizace Programu švýcarsko-české spolupráce, projednávání se švýcarskou stranou a uzavírání dohod o projektech financovaných z Programu švýcarsko-české spolupráce, včetně vyjednávání případných dodatků,
 • zpracovává návrhy žádostí pro Fond Partnerství a Fond pro přípravu projektů z Programu švýcarsko-české pomoci a předkládá je ke schválení hodnotícím komisím; zajišťuje výkon funkce Zprostředkovatele pro tyto fondy,
 • zajišťuje uzavírání jednotlivých Dohod o projektu mezi příslušnými ministerstvy Švýcarska (SDC/SECO) a ministerstvem,
 • vytváří pro svěřené programy pomoci koncepční, strategické smluvní a metodické dokumenty, včetně návrhů prioritních oblastí a projektů; zajišťuje související překlady právních předpisů a jejich publikaci ve Sbírce zákonů, a překlady dalších dokumentů,
 • stanovuje zásady a principy tvorby finančních částí svěřených programů a projektů pomoci a vyhodnocuje realizaci těchto principů,
 • spolupracuje v oblasti věcné agendy ČR v Radě EU, která souvisí s FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • zajišťuje celkovou informovanost a publicitu v ČR o FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce.