Novinky

oddělení 5803 - Mezinárodní finanční instituce a rozvojová spolupráce

Systémově koordinuje vztahy ministerstva vůči WBG; zajišťuje veškeré náležitosti související s postavením ministra jako guvernéra WB, věcně a metodicky analyzuje agendu řešenou v rámci WB...

ilustrace
 • systémově koordinuje vztahy ministerstva vůči WBG; zajišťuje veškeré náležitosti související s postavením ministra jako guvernéra WB, věcně a metodicky analyzuje agendu řešenou v rámci WB,
 • zodpovídá za agendu vyplývající ze vztahů ČR k EBRD a k dalším rozvojovým bankám a agenturám; systémově koordinuje a po věcné a metodické stránce zabezpečuje tuto agendu, včetně postavení ministra jako guvernéra EBRD a zapojení českých subjektů do projektů EBRD,
 • zajišťuje ve spolupráci s odborem Řízení státního dluhu a finančního majetku agendu externího mandátu EIB, včetně finančních nástrojů a svěřeneckých fondů, které EIB spravuje,
 • odpovídá za návrhy a přípravu legislativních opatření vyplývajících z členství ČR v mezinárodních finančních institucích, které má ve své gesci,
 • zabezpečuje agendu příspěvků do mezinárodních finančních institucí, EDF a dalších multilaterálních fondů a finančně investičních facilit,
 • spolupracuje s věcně příslušnými resorty na přípravě koncepčních, metodických a finančních aspektů rozvojové spolupráce a na agendě finančních nástrojů vnějších politik EU,
 • zajišťuje ve spolupráci s MZV tvorbu a naplňování koncepce financování bilaterální a multilaterální zahraniční rozvojové spolupráce ČR, spolupracuje s MZV na agendě efektivnosti rozvojové pomoci,
 • zajišťuje agendu související s výkonem funkce v meziresortní Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS),
 • podílí se v rámci své gesce na utváření systému exportní a investiční podpory českých subjektů v zahraničí; účastní se na pracovní úrovni implementace exportní strategie ČR,
 • účastní se bilaterálních a multilaterálních jednání k naplnění cílů mezinárodní rozvojové spolupráce - oficiální rozvojové pomoci, rozvojových cílů tisíciletí a oddlužení,
 • zpracovává pro účely statistického výkaznictví EU, OECD a OSN podklady k oficiální rozvojové pomoci a k financování klimatické změny,
 • podílí se na přípravě koncepčních, strategických a programových dokumentů a stanovisek v oblasti právních předpisů a norem EU,
 • účastní se přípravy a jednání v rámci EU a dalších mezinárodních organizací a institucí souvisejících s agendou bilaterální a multilaterální zahraniční rozvojové spolupráce,
 • zajišťuje v součinnosti s věcně příslušnými útvary ministerstva technickou asistenci s partnerskými resorty financí, připravuje dohody o spolupráci, tvoří metodické postupy pro přípravu a realizaci příslušných projektů,
 • spolupracuje s věcně příslušnými útvary MF a dalších resortů a institucí na přípravě a realizaci programů a projektů financovaných z prostředků EU a dalších multilaterálních a bilaterálních veřejných a soukromých zdrojů,
 • spolupracuje s institucemi finančního sektoru, věcně příslušnými resorty, pověřenými úseky zastupitelských úřadů ČR v zahraničí, s orgány EK, Evropské služby pro vnější činnost a se zástupci partnerských resortů v zahraničí na zabezpečení uvedených aktivit,
 • zabezpečuje a eviduje ve spolupráci se správci rozpočtových položek spolufinancování projektů ve své agendě z národních zdrojů,
 • připravuje podklady pro státní rozpočet a státní závěrečný účet vyplývající z gesce oddělení.