Novinky

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování mezinárodních programů, FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR, zajišťuje dohled nad implementací jednotlivých programů a projektů...

ilustrace
 • zpracovává celkovou koncepci a zajišťuje koordinaci systému monitorování mezinárodních programů FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v ČR,
 • zajišťuje dohled nad implementací jednotlivých programů a projektů; provádí celkový dohled nad mezinárodními programy FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • zajišťuje administrativní zázemí Národního koordinátora pomoci v oblasti implementace, monitoringu a hodnocení mezinárodních programů, FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • tvoří na základě zásad stanovených donory pro svěřené mezinárodní programy metodické postupy pro implementaci programů a projektů a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci,
 • v rámci svěřených mezinárodních programů, koordinuje implementaci svěřených mezinárodních programů v ČR, zajišťuje projednání a schválení dodatků ke smlouvám o jednotlivých programech a projektech uzavřených se zahraničními projekty,
 • zajišťuje realokace finančních prostředků; zabezpečuje úpravy rozpočtů programů a projektů a jejich projednání se zahraničními partnery,
 • administruje změny v jednotlivých programech a projektech v rámci svěřených mezinárodních programů a zajišťuje jejich projednání a odsouhlasení zahraničními partnery,
 • zajišťuje zpracování monitorovacích zpráv jednotlivých programů a projektů (ve vazbě na žádosti o platbu) v rámci svěřených mezinárodních programů a jejich projednání a odsouhlasení,
 • spolupracuje na přípravě strategických zpráv a podkladů pro Výroční zasedání FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • spolupracuje s NF/EK na uzavírání programů PHARE/Transition Facility, zajišťuje administrativní zázemí případných ex-post monitorovacích misí programů PHARE/Transition Facility,
 • vykonává administrativní a koordinační funkci Národního kontaktního místa pro nástroj TAIEX a zajišťuje celkovou informovanost o možnosti účasti ČR v tomto nástroji,
 • zpracovává podklady k přípravě SZÚ za svěřené programy pomoci pro ČR, spolupracuje na přípravě SR formou zajištění předfinancování a spolufinancování svěřených programů,
 • zodpovídá za předkládání výroční informace o stavu využívání zahraniční pomoci administrované ministerstvem vládě ČR,
 • zajišťuje průběžnou aktualizaci údajů v IS VIOLA a funkčnost informačních databází,
 • koordinuje administraci a implementaci Fondu solidarity EU ve spolupráci s příslušnými útvary ministerstva, státními úřady a krajskými úřady; zpracovává žádost o mobilizaci Fondu Solidarity a následně monitorovací zprávu o celkové implementaci Fondu solidarity v ČR a zajišťuje její předložení EK,
 • zajišťuje v oblasti své působnosti tvorbu programů vývoje a využívání zahraniční pomoci ČR a podílí se na tvorbě návrhů mezinárodních smluvních dokumentů.