Novinky

odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vykonává koncepční činnost a veškerou operativní agendu spojenou se zabezpečováním úkolů ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem, tj. MMF...

ilustrace

Vykonává koncepční činnost a veškerou operativní agendu spojenou se zabezpečováním úkolů ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem, tj. MMF (včetně Podvýboru EFC pro MMF, jehož některé činnosti spolu s ČNB systémově koordinuje za ČR i v rámci ministerstva), WB a instituce náležející do její skupiny, EBRD, MBHS, MIB, nebo v nichž má status pozorovatele (ARB) a systémově koordinuje, gesčně zastřešuje, metodicky a věcně analyzuje tuto agendu a její výstupy za ministerstvo. Metodicky a věcně analyzuje a resortně koordinuje agendu mezinárodních globálních veřejných statků a její výstupy za ministerstvo a spolupracuje na této agendě s ostatními věcně příslušnými resorty, stejně jako agendu zahraničně ekonomických, obchodních a finančních vztahů. Zodpovídá za problematiku bilaterálních vztahů ČR se třetími zeměmi, včetně vztahů s kandidátskými a přistupujícími zeměmi EU. Zastupuje ministerstvo v rámci bilaterálních mezivládních a smíšených komisí pro hospodářskou spolupráci se zeměmi mimo EU. Zabezpečuje a koordinuje veškeré činnosti ministerstva jako spolugestora vztahů k mezinárodním organizacím OECD, WTO, OSN a k jejich orgánům a organizacím. Koordinuje a zabezpečuje v rámci ministerstva problematiku zahraniční rozvojové spolupráce. Vykonává administrativní a koordinační funkci jako NCP pro Twinning, koordinuje administraci a implementaci FS EU. Zpracovává celkovou koncepci FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce v meziresortním a sektorovém průřezu. Vykonává administrativní podporu NFP a zároveň zprostředkovatele vybraných programů pro FM EHP/Norska a Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce. Vykonává funkci zprostředkovatele programů v rámci EHP/Norska a zajišťuje řízení, koordinaci, implementaci, finanční toky a systém průběžného monitorování a hodnocení těchto programů. Stanovuje zásady a principy tvorby finančních částí těchto programů a vyhodnocuje realizaci přijatých principů. Připravuje pro tyto programy a projekty základní strategické, právní a metodické dokumenty, včetně projednání příslušných dokumentů se zahraničními partnery. Pro projekty Programu švýcarsko-české spolupráce zajišťuje dohled nad realizací zadávání veřejných zakázek. Vede bankovní účty a provádí bankovní operace spojené s realizací projektů (platby dodavatelům, konečným příjemcům, žádosti o finanční prostředky z NF) i činnosti týkající se převodů majetku a DPH. Vede registr nesrovnalostí a hlásí zjištěné nesrovnalosti ve využití svěřené pomoci odboru Kontrola. Připravuje a realizuje projekty resortu ministerstva a finančního sektoru ČR.