Novinky

oddělení 5301 - Koordinace agendy EU

Zpracovává, koordinuje a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU; formuluje koncepci a systémově koordinuje za ministerstvo činnost vázající se k aktivitám jednotlivých předsednictví Rady EU...

ilustrace
 • zpracovává, koordinuje a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči Radě EU; formuluje koncepci a systémově koordinuje za ministerstvo činnost vázající se k aktivitám jednotlivých předsednictví Rady EU,
 • zpracovává a koordinuje za ministerstvo strategické dokumenty k problematice EU,
 • řídí metodicky a koordinuje přípravu na jednání v Radě ECOFIN, včetně projednávání mandátu v Resortní koordinační skupině ministerstva a ve Výboru pro EU,
 • zpracovává, koordinuje a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči členským zemím EU, zabezpečuje problematiku bilaterálních vztahů EU s kandidátskými a přistupujícími zeměmi EU, s výjimkou záležitostí technické pomoci a sledování makroekonomického vývoje v těchto zemích,
 • spolupracuje se zastupitelskými úřady členských a kandidátských zemí EU a zemí EFTA v ČR, v rámci toho vyhodnocuje a zpracovává informace související s problematikou projednávanou v Radě ECOFIN, informuje zastupitelské úřady ČR v zemích EU a zastupitelské úřady členských států EU v ČR v souvislosti s přípravou Rady ECOFIN,
 • vypracovává podklady a systémově koordinuje přípravu na jednání Pracovní skupiny Rady D2 finančních radů,
 • zajišťuje a systémově koordinuje přípravu za ministerstvo pro jednání předsedy vlády a ministra zahraničních věcí v institucích EU, zejména v souvislosti s konáním Evropské rady,
 • zpracovává a realizuje koncepci vztahů ministerstva vůči Výboru pro EU na vládní a pracovní úrovni, zajišťuje a koordinuje přípravu podkladů a účast zástupců ministerstva na jednání Výboru pro EU, zejména ve vazbě na zasedání COREPER I a COREPER II; v oblasti agendy EU je hlavním kontaktním místem pro Úřad vlády ČR jako centrálního koordinátora agend EU, zajišťuje a koordinuje za ministerstvo plnění úkolů zadaných Výborem pro EU,
 • zajišťuje zásadní postoje a přístupy vůči Výboru pro EU prostřednictvím systémové koordinace výstupů a metodického vedení Resortní koordinační skupiny Ministerstva financí (RKS MF); ustavené v souladu s usnesením vlády 427/2003; zajišťuje funkci sekretariátu RKS MF,
 • řídí metodicky a koordinuje činnost Resortních koordinačních podskupin MF (RKP MF), monitoruje vzájemnou slučitelnost a provázanost pozic formulovaných v rámci jednotlivých RKP MF,
 • spolupracuje se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu, zejména při přípravě na zajištění jednání Rady ECOFIN, podkladů pro zasedání COREPER a celkové koordinaci agendy EU na ministerstvu,
 • zabezpečuje a systémově koordinuje agendu rozšíření EU za oblasti v gesci ministerstva, včetně podkladů na Pracovní skupinu Rady pro rozšíření EU,
 • zajišťuje a systémově koordinuje dvoustranné vztahy a vztahy EU vůči zemím EFTA (Lichtenštejnsko, Island, Švýcarsko, Norsko), včetně přípravy a koordinace podkladů za ministerstvo na jednání Pracovní skupiny Rady pro otázky EFTA, monitoruje problematiku ve vazbě na agendu Rady ECOFIN,
 • koordinuje systémově vztahy ministerstva vůči uskupení Visegrádská čtyřka,
 • zabezpečuje a systémově za ministerstvo koordinuje agendu vztahů EU vůči vybraným třetím zemím, monitoruje činnost příslušných pracovních skupin Rady (COWEB, COTRA, COEST, COASI, COLAT/AMLAT, aj.) z pohledu vztahů EU s těmito zeměmi,
 • zabezpečuje uživatelské funkce pro IS DA Extranet a EU portál ministerstva,
 • zabezpečuje a systémově koordinuje přípravu podkladů za ministerstvo pro jednání Výboru Rady EU pro otázky společné obchodní politiky v hlavní gesci MPO,
 • vede samostatně jednání s partnery v orgánech EU, jakož i v ostatních členských státech EU, týkající se problematiky v působnosti oddělení.