Novinky

oddělení 3602 - Metodická, právní a informační podpora

Tvoří koncepci, určuje účel, definuje zadání a změny IS ministerstva pro státní kontrolu v systému stavebního spoření a pro státní dozor v systému penzijního připojištění...

ilustrace
 • tvoří koncepci, určuje účel, definuje zadání a změny IS ministerstva pro státní kontrolu v systému stavebního spoření a pro státní dozor v systému penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • tvoří koncepci, politiku a strategii státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a státního dozoru nad činností penzijních společností a jejich depozitářů v souvislosti s poskytováním a vracením státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření a jejich sbližování s mezinárodními normami, včetně systémové koordinace v rámci EU,
 • vypracovává metodiku pro výkon státní kontroly dodržování podmínek pro poskytování státní podpory stavebního spoření a státního dozoru systému doplňkového penzijního spoření pro dodržování podmínek pro poskytování státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • podílí se na tvorbě návrhů právních předpisů dotýkajících se stavebního spoření a doplňkového penzijního spoření,
 • vede správní řízení a zpracovává návrhy rozhodnutí o uložení vrácení státní podpory nebo státního příspěvku a o uložení sankcí za porušení povinností,
 • posuzuje žádosti stavebních spořitelen o schválení všeobecných obchodních podmínek stavebního spoření, vede správní řízení a zpracovává návrhy správních rozhodnutí o těchto žádostech,
 • zpracovává podklady pro správní řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutí ministerstva, zajišťuje činnost rozkladové komise,
 • vede evidenci výplaty a vracení státní podpory stavebního spoření a státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření; předává podklady pro poskytování a vracení státního příspěvku v rámci ministerstva, mezi ministerstvem a stavebními spořitelnami a mezi ministerstvem a penzijními společnostmi,
 • připravuje podklady pro sledování závazků a pohledávek ministerstva za stavebními spořitelnami a penzijními společnostmi, resp. penzijními fondy, a pohledávek ministerstva za stavebními spořitelnami a penzijními společnostmi, resp. penzijními fondy, v likvidaci nebo v konkursu,
 • připravuje podklady k soudním řízením týkajícím se jeho působnosti,
 • jedná s likvidátory a správci konkursní podstaty penzijních společností, resp. penzijních fondů, a stavebních spořitelen za ministerstvo z pozice věřitele (státní příspěvek penzijního připojištění a státní podpora stavebního spoření) a zajišťuje za ministerstvo účast ve věřitelských výborech penzijních společností, resp. penzijních fondů, a stavebních spořitelen v konkursu,
 • spolupracuje s ČNB při výměně informací získaných při výkonu dozoru a dohledu nad penzijními společnostmi a stavebními spořitelnami,
 • vyřizuje žádosti oprávněných osob o poskytnutí údajů z IS státní kontroly stavebního spoření a státního dozoru penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření,
 • spolupracuje s oprávněnými státními a dalšími institucemi (FÚ, Celní správa ČR, Policie ČR, exekutorské úřady, městské a obecní úřady, atd.) při získávání informací o účastnících penzijního připojištění, doplňkového penzijního spoření a stavebního spoření z IS stavebního spoření, penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření.