Novinky

oddělení 2702 - Finanční stabilita a dohled

Vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti dohledu a finanční stability a provádí jejich analýzu, vytváří návrhy právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem...

ilustrace
 • vytváří koncepci politiky finančního trhu v oblasti dohledu a finanční stability a provádí jejich analýzu,
 • zpracovává návrhy právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU,
 • vyhotovuje stanoviska a výklady k právním předpisům a k žádostem zahraničních institucí v oblasti dohledu nad finančním trhem a finanční stability,
 • zpracovává stanoviska a připomínky k právním předpisům z hlediska finanční stability a dohledu nad finančním trhem,
 • spolupracuje v případě potřeby nebo, stanoví-li tak zákon, při zpracování právních předpisů upravujících oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability s ČNB, profesními asociacemi a s dalšími subjekty působícími v této oblasti,
 • zpracovává dopadové a srovnávací studie v oblasti finanční stability a dohledu nad finančním trhem,
 • vyhotovuje podklady pro zprávy orgánům OECD, EU, WB a MMF pro oblast dohledu nad finančním trhem a finanční stability,
 • zpracovává a posuzuje stanoviska, instrukce a podklady k materiálům EU a mezinárodních organizací v oblasti finančních trhů,
 • zajišťuje systémově a odborně přípravu agendy v rámci působnosti Výboru pro finanční služby (Financial Services Committee),
 • zabezpečuje koncepčně přípravu instrukcí a pozic ČR pro zástupce ministerstva a jejich projednání v Resortní koordinační podskupině pro finanční trh,
 • zajišťuje výkon kontaktního místa pro výbory EU v oblasti finančních služeb,
 • zajišťuje činnost Resortní koordinační podskupiny pro finanční trh; koordinuje pracovní skupiny v rámci této koordinační podskupiny,
 • připravuje podklady pro rozhodování ve věcech týkajících se GSFT, FPV a GFOCP,
 • sleduje plnění povinností GFOCP v souvislosti s vydanými rozhodnutími o poskytnutí návratných finančních výpomocí a dotací a předává jím dodané údaje příslušným útvarům ministerstva,
 • zabezpečuje činnosti spojené se jmenováním a odvoláním členů správní rady GSFT, FPV a GFOCP.