Novinky

oddělení 1604 - Cenová kontrola v oboru vodovodů a kanalizací

Vypracovává celoroční plány působnosti cenové kontroly v oboru VaK; metodicky řídí výkon cenových kontrol v oboru VaK v rámci Finanční správy ČR, na krajských úřadech a v obcích, provádí cenové kontroly v oboru VaK podle zákona č. 526/1990 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb. ...

ilustrace
  • vypracovává celoroční plány působnosti cenové kontroly v oboru VaK; metodicky řídí výkon cenových kontrol v oboru VaK v rámci Finanční správy ČR, na krajských úřadech a v obcích,
  • provádí cenové kontroly v oboru VaK podle zákona č. 526/1990 Sb. a zákona č. 255/2012 Sb.; vede správní řízení o ukládání sankcí za porušení cenových předpisů,
  • vede šetření k získání informací a ověření skutečností podle požadavků vyplývajících z úkolů Výboru pro koordinaci regulace oboru VaK, zejména v oblasti systematického a průběžného procesu měření a porovnávání skutečného stavu s určeným standardem (benchmarking), krytí financování rozvojových potřeb z cen a uplatňování cenové solidarity,
  • zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost stálé rozkladové komise pro projednání a posouzení řádných i mimořádných opravných prostředků podaných proti rozhodnutím ministerstva vydaným ve správním řízení ve věci sankcí uložených podle zákona č. 526/1990 Sb., vypracovává podklady pro tuto komisi k jednáním vedeným v rámci těchto správních řízení v oboru VaK,
  • zpracovává návrh opatření pro zajištění kontroly cenových opatření k řešení problémů sucha v ČR, blokových a pásmových cen a dalších cenových nástrojů,
  • koordinuje se SFŽP dohled nad dodržováním pravidel pro uplatňování speciálních nástrojů v rámci OPŽP v oblasti cenotvorby v oboru VaK,
  • zajišťuje využívání, udržování a rozšiřování SW modelu pro cenovou kontrolu VaK.