Novinky

oddělení 1603 - Metodika kontroly, správní řízení a subvence

Koordinuje a metodicky usměrňuje výkon cenové kontroly v resortu ministerstva; zabezpečuje metodické řízení cenových kontrol prováděných místními orgány v případě potřeby,...

ilustrace
 • koordinuje a metodicky usměrňuje výkon cenové kontroly v resortu ministerstva; zabezpečuje metodické řízení cenových kontrol prováděných místními orgány v případě potřeby,
 • zpracovává návrhy rozhodnutí o uložení pokuty za porušení cenových předpisů v případě výkonu kontrolní činnosti, provádí šetření pro potřeby vývoje a regulace cen, vymáhá pokuty pravomocně uložené ministerstvem,
 • připravuje a zpracovává návrhy zákonů a dalších právních předpisů v oblasti cenové kontroly, dává podněty k úpravě ostatních předpisů ovlivňujících výkon cenové kontroly,
 • tvoří v rámci své působnosti metodické pokyny, metodické pomůcky, sdělení a informační materiály pro cenové kontrolní orgány,
 • podílí se na přípravách osnov a programů vzdělávání zaměstnanců resortu ministerstva,
 • vede správní řízení o opravných prostředcích podaných proti rozhodnutím krajských úřadů a magistrátů statutárních měst o uložení pokuty za porušení cenových předpisů a připravuje návrhy rozhodnutí v tomto řízení,
 • vypracovává vyjádření k žalobám proti rozhodnutím ministerstva o uložení pokut za porušení cenových předpisů, zastupuje ministerstvo dle potřeby u správního soudu,
 • zpracovává Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování zákona č. 526/1990 Sb., který vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu,
 • vypracovává podklady pro stálou rozkladovou komisi zřízenou pro projednání a posouzení řádných i mimořádných opravných prostředků podaných proti rozhodnutím ministerstva ve věci sankcí uložených podle zákona č. 526/1990 Sb., k jednáním vedeným v rámci těchto správních řízení (s výjimkou oboru VaK),
 • podílí se v součinnosti s MPO na ochraně trhu EU před subvencovanými dovozy z třetích zemí; spoluúčastní se na tvorbě právních předpisů EU a koncepcí v této oblasti,
 • zajišťuje dozor nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti kontroly cen a poskytuje metodickou pomoc ÚSC při kontrole cen.