Novinky

odbor 16 - Cenová politika

Odbor zodpovídá za tvorbu návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu, neoprávněného majetkového prospěchu, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen, a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU....

ilustrace

Odbor zodpovídá za tvorbu návrhů zákonů a dalších právních předpisů v oblasti sjednávání a regulace cen, určení nepřiměřeného hospodářského prospěchu, neoprávněného majetkového prospěchu, cenovou evidenci, poskytování cenových informací, kontrolu cen, a zajišťuje jejich harmonizaci s právem EU. Vykonává působnost ministerstva podle zákona č. 526/1990 Sb. spočívající v regulaci cen, vedení správního řízení o porušení cenových předpisů, včetně odvolacího řízení, mimořádných opravných prostředků a agendy spojené se soudními žalobami a ve vyhodnocování vývoje cen. Připravuje koncepce cenové politiky a systémově řeší cenové metodické problémy spojené s liberalizací a regulací cen. Provádí analýzy trhu vybraných výrobků a jejich cen a na jejich podkladě navrhuje úpravy regulace cen. Vyjadřuje se ke koncepcím a záměrům privatizace v regulovaných síťových odvětvích, zejména z hlediska deregulace cen, tvorby soutěžního prostředí a odstranění dotací. Podílí se na tvorbě obchodní politiky a  koncepce ochrany před subvencovanými dovozy a na přípravě předpisů EU v oblasti ochrany před subvencovanými dovozy a ochrany spotřebitele. Zajišťuje dozor nad výkonem přenesené působnosti krajů a hl. m. Prahy v oblasti cen a poskytuje metodickou pomoc ÚSC při regulaci a kontrole cen. Zpracovává zprávu o cenové kontrole, kterou vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu. Zpracovává Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok, který vláda předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu. Zajišťuje výkon cenové kontroly v oboru vodovodů a kanalizací (VaK).