Novinky

oddělení 5506 - Certifikace a akreditace

Je garantem certifikace ESI fondů, tj. tvoří koncepci systému čerpání ESI fondů včetně jeho harmonizace a koordinace s národními systémy ve věci certifikace a předložení účetní závěrky za účetní rok EK...

ilustrace
 • je garantem certifikace ESI fondů, tj. tvoří koncepci systému čerpání ESI fondů včetně jeho harmonizace a koordinace s národními systémy ve věci certifikace a předložení účetní závěrky za účetní rok EK,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v rámci národních rozvojových dokumentů, zejména stanovením postupů pro certifikaci výdajů operačních programů v rámci Dohody o partnerství a postupů pro zpracování účetní závěrky za účetní rok a její předložení EK,
 • tvoří koncepci certifikace a tvoří a aktualizuje metodické pokyny pro provádění certifikace výdajů ESI fondů a uzavírání účtů,
 • ověřuje správnost, oprávněnost a reálnost výdajů uvedených ve výkazech výdajů pro ESI fondy,
 • odečítá od výkazů výdajů částky nezpůsobilých výdajů na základě finanční opravy nebo z titulu částky získané zpět, příp. spolu s úroky z prodlení,
 • certifikuje výkazy výdajů a vypracovává žádosti o platbu z rozpočtu EU pro ESI fondy,
 • vypracovává roční účetní závěrky dle právní úpravy EU a potvrzuje jejich úplnost, přesnost a věrohodnost,
 • monitoruje manuály pracovních postupů užívané subjekty zapojenými do implementace ESI fondů a ověřuje dodržování těchto postupů,
 • provádí kontroly na místě u subjektů zapojených do implementace ESI fondů v režimu veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,
 • monitoruje a průběžně ověřuje soulad činností a postupů subjektů zapojených do implementace ESI fondů s právními předpisy ČR a EU v oblasti, pro kterou je garantem,
 • monitoruje řešení nahlášených nesrovnalostí a je gestorem v oblasti vnitřního hlášení nesrovnalostí,
 • vede záznamy a informuje EK o částkách, které jsou vyjmuty z výkazů výdajů, o částkách, které jsou vymoženy a jsou odečteny od částek předložených ve výkazech výdajů, o částkách, které zatím nejsou vymoženy, ale o jejichž vrácení je pravomocně rozhodnuto a o částkách, které se považují za nevymahatelné,
 • podílí se na auditech prováděných AO, EÚD, EK a externími auditorskými firmami a při šetření OLAF v oblasti, pro kterou je garantem,
 • spolupracuje s orgány EK, s ostatními členskými zeměmi EU a s orgány a institucemi zapojenými do implementace ESI fondů a SZP v oblasti, pro kterou je garantem,
 • zajišťuje výkon funkce kompetentního orgánu v rámci SZP, navrhuje koncepci, v jejímž rámci navrhuje a zpracovává pro tuto oblast interní metodické postupy,
 • tvoří koncepci a metodicky řídí proces akreditace platební agentury zřízené pro účely implementace opatření v rámci SZP,
 • zajišťuje monitoring, vyhodnocování a podávání zpráv o plnění akreditačních kritérií platební agenturou v rámci SZP,
 • informuje EK o opatřeních přijatých v souvislosti s akreditací a certifikací a o navrhovaných změnách v administrativních postupech v rámci SZP,
 • rozhoduje o akreditaci platební agentury zřízené pro účely implementace opatření v rámci SZP na základě předakreditačního šetření a provádí průběžný monitoring plnění podmínek akreditace,
 • rozhoduje o výběru a zajišťuje spolupráci s certifikačním subjektem určeným k provádění certifikace účtů platební agentury