Novinky

oddělení 5503 - Účetnictví a finanční informace

Je ve spolupráci s odborem Státní pokladna, controlling a účetnictví veřejného sektoru a v souladu s Českými účetními standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS garantem účetnictví o prostředcích NF...

ilustrace
  • je ve spolupráci s odborem Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu a v souladu s Českými účetními standardy pro ÚSC, PO, SF a OSS garantem účetnictví o prostředcích NF; řídí metodicky postupy účtování pro oddělení Centrální finanční a kontraktační jednotka a finanční útvar MMR v případě programů přeshraniční spolupráce přímo řízených ČR,
  • podílí se na vypracování metodiky účetnictví a finančního výkaznictví za prostředky NF,
  • vykonává kontrolu věcné a formální správnosti podkladů pro vyhotovování účetních záznamů; provádí účetní zápisy do knih analytických účtů souvisejících s finančními prostředky NF uložených na účtech ministerstva u ČNB; předává účetní zápisy prostřednictvím stanoveného rozhraní v měsíčních dávkách do IS AVISME k zápisu do hlavní knihy ministerstva za účelem zajištění jednotného účtování v rámci účetní jednotky MF,
  • zajišťuje ve spolupráci s odborem Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu zřizování, správu a rušení bankovních účtů NF, sleduje stavy na účtech NF vedených u ČNB,
  • vede systém finančního výkaznictví pro prostředky NF,
  • zpracovává podklady pro SZÚ v rámci své působnosti,
  • zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje IS pro administraci prostředků NF; řídí metodicky rozvoj a úpravy tohoto IS a podílí se na řešení havarijních a krizových situací vzniklých při jeho užívání,
  • zpracovává postupy pro jednotlivé činnosti ve své působnosti v souladu s relevantními právními úpravami EU a ČR v dané oblasti