Novinky

oddělení 5502 - Certifikace

je garantem certifikace ESI fondů, tj. tvoří koncepci systému čerpání ESI fondů včetně jeho harmonizace a koordinace s národními systémy ve věci certifikace a předložení účetní závěrky za účetní rok EK...

ilustrace
 • je garantem certifikace ESI fondů, tj. tvoří koncepci systému čerpání ESI fondů včetně jeho harmonizace a koordinace s národními systémy ve věci certifikace a předložení účetní závěrky za účetní rok EK,
 • koordinuje a metodicky usměrňuje realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v rámci národních rozvojových dokumentů, zejména stanovením postupů pro certifikaci výdajů operačních programů v rámci Národního strategického referenčního rámce a Dohody o partnerství a postupů pro zpracování účetní závěrky za účetní rok a její předložení EK,
 • tvoří koncepci certifikace, zpracovává a aktualizuje metodické pokyny pro provádění certifikace výdajů ESI fondů a uzavírání účtů,
 • ověřuje správnost, oprávněnost a reálnost výdajů uvedených ve výkazech výdajů pro ESI fondy,
 • odečítá od výkazů výdajů částky nezpůsobilých výdajů na základě finanční opravy nebo z titulu částky získané zpět, příp. spolu s úroky z prodlení,
 • certifikuje výkazy výdajů a vypracovává žádosti o platbu z rozpočtu EU pro ESI fondy,
 • vypracovává roční účetní závěrky dle právní úpravy EU a potvrzuje jejich úplnost, přesnost a věrohodnost,
 • monitoruje manuály pracovních postupů užívané subjekty zapojenými do implementace ESI fondů a ověřuje dodržování těchto postupů,
 • provádí kontroly na místě u subjektů zapojených do implementace ESI fondů v režimu veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,
 • monitoruje a průběžně ověřuje soulad činností a postupů subjektů zapojených do implementace ESI fondů s právními předpisy ČR a EU v oblasti, pro kterou je garantem,
 • monitoruje řešení nahlášených nesrovnalostí,
 • vede záznamy a informuje EK o částkách, které jsou vyjmuty z výkazu výdajů, o částkách, které jsou vymoženy a jsou odečteny od částek předložených ve výkazech výdajů, o částkách, které zatím nejsou vymoženy, ale o jejichž vrácení je pravomocně rozhodnuto, a o částkách, které jsou považovány za nevymahatelné,
 • podílí se na auditech prováděných AO, EÚD, EK a externími auditorskými firmami a při šetření OLAF v oblasti, pro kterou je garantem,
 • spolupracuje s orgány EK, s ostatními členskými zeměmi EU a s orgány a institucemi zapojenými do implementace ESI fondů v oblasti, pro kterou je garantem