Novinky

oddělení 5501 - Metodika finančního řízení a plateb

Je garantem správy a řízení finančních prostředků z EU a zahraničí u nástrojů ESI fondů, Transition Facility, FS EU, FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce...

ilustrace
 • je garantem správy a řízení finančních prostředků z EU a zahraničí u nástrojů ESI fondů, Transition Facility, FS EU, FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce,
 • vytváří přímo nebo se podílí na tvorbě koncepce a průběžné aktualizaci metodik a manuálů pro správu a řízení výše uvedených finančních prostředků;
 • metodicky řídí toky finančních prostředků ESI fondů, přijímá platby z rozpočtu EU, kontroluje a schvaluje žádosti, na jejichž základě uskutečňuje tok finančních prostředků z NF na účet OSS, která provedla předfinancování výdajů, příp. platební jednotky, provádí předběžnou a průběžnou finanční kontrolu při realizaci plateb;
 • podílí se na přípravě žádostí o finanční prostředky Programu švýcarsko-české spolupráce; kontroluje a schvaluje souhrnné žádosti, přijímá platby z Programu švýcarsko-české spolupráce a zabezpečuje převody prostředků na účty předfinancujících kapitol a OSS nebo na účty zprostředkovatele blokového grantu,
 • metodicky řídí toky finančních prostředků FS EU, přijímá platby z rozpočtu EU, provádí kontrolu a schvaluje souhrnné žádosti o platby prostředků z FS EU; proplácí finanční prostředky na účty zapojených subjektů;
 • sleduje a vyhodnocuje čerpání prostředků ESI fondů, Transition Facility, FS EU, FM EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a předvstupní pomoci na základě předložených souhrnných žádostí a zpracovává měsíční přehledy o prostředcích vyplacených do SR,
 • spolupracuje s odborem Státní rozpočet v oblasti financování za ESI fondy,
 • vytváří metodiku sledování principu adicionality a upravuje ji v návaznosti na úpravy právních předpisů EU, zajišťuje zpracování propočtů adicionality, zajišťuje úlohu odborného expertního útvaru ve vztahu k EK při ověřování adicionality,
 • metodicky řídí vypracování odhadů čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu EU a tyto odhady předkládá do EK,
 • zajišťuje plánování, přípravu a realizaci projektů technické pomoci EU pro potřeby odboru,
 • podílí se na identifikaci, převodech a vypořádání vrácených prostředků a mylných plateb zpět na účty NF u finančních prostředků z EU a zahraničí,
 • při realizaci plateb monitoruje vzniklé kurzové rozdíly a provádí jejich vyrovnání, rozpočtuje prostředky v kapitole VPS pro potřeby PCO, spolupracuje s dalšími útvary v oblastech týkajících se SR a převodů prostředků v návaznosti na prostředky EU
 • spolupracuje s odborem Řízení státního dluhu a finančního majetku v souvislosti s platbami do SR a řízením likvidity SR