Novinky

odbor 55 - Národní fond

Odbor spravuje a koncepčně a metodicky řídí toky finančních prostředků z EU a zahraničí poskytnuté ČR v rámci ESI fondů, předvstupních nástrojů, nástrojů – Transition Facility, FM EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a FS EU....

ilustrace

Odbor spravuje a koncepčně a metodicky řídí toky finančních prostředků z EU a zahraničí poskytnuté ČR v rámci ESI fondů, předvstupních nástrojů, nástrojů – Transition Facility, FM EHP/Norska, Programu švýcarsko-české spolupráce a FS EU. Vykonává funkci Platebního a certifikačního orgánu (PCO) pro ESI fondy a FM EHP/Norska spravuje účty, zajišťuje evidenci peněžních prostředků NF a plní výkaznické povinnosti ve vztahu k orgánům EU, národním orgánům, Kanceláři finančních mechanismů a Švýcarskému velvyslanectví v Praze. Vykonává funkci kompetentního orgánu odpovědného za akreditaci platební agentury určené k provádění opatření společné zemědělské politiky (SZP) a za určení certifikačního subjektu. Zajišťuje v oblasti své působnosti související právní otázky a podílí se na vnitrostátních dokumentech smluvního charakteru. Vykonává legislativní činnost v oblasti své působnosti v rámci členství v pracovních orgánech EU a ČR. Zajišťuje koncepci a metodiku rozvoje informačního systému PCO a jeho údržbu pro potřeby NF. Zajišťuje a zodpovídá za datovou komunikaci IS VIOLA s monitorovacím systémem ESI fondů v gesci MMR.