Novinky

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

Provádí koncepční a metodické práce v oblasti analýz a krátkodobých prognóz vývoje veřejných financí a vybraných problémů jejich vývoje, zpracovává souhrnné analýzy a krátkodobé predikce agregátů veřejných financí...

ilustrace
 • provádí koncepční a metodické práce v oblasti analýz a krátkodobých prognóz vývoje veřejných financí a vybraných problémů jejich vývoje,
 • zpracovává souhrnné analýzy a krátkodobé predikce agregátů veřejných financí,
 • je za ministerstvo hlavním garantem a koordinátorem metodiky vládní finanční statistiky Evropského systému národních a regionálních účtů a za ČR hlavním garantem a koordinátorem metodiky vládní finanční statistiky Mezinárodního měnového fondu,
 • vyjadřuje se k základním opatřením a záměrům vlády v oblasti veřejných financí a analyzuje a vyhodnocuje jejich fiskální dopady z hlediska stability veřejných financí,
 • je hlavním zpracovatelem, garantem a koordinátorem práce na Rozpočtové strategii sektoru veřejných institucí ČR, mimo oblast Konvergenčního programu ČR
 • podílí se na tvorbě Konvergenčního programu ČR, Makroekonomické predikce ČR a Fiskálního výhledu ČR, zpracovává údaje o hospodaření veřejných rozpočtů pro Statistickou ročenku ČR,
 • podílí se na zpracování základních dokumentů Notifikace vládního deficitu a dluhu pro hodnocení fiskálního vývoje ze strany Evropské komise a ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zabezpečuje oznamovací povinnost ČR vůči orgánům Evropské komise ohledně těchto údajů včetně prokázání jejich správnosti,
 • podílí se na zpracování návrhu státního rozpočtu, střednědobého výhledu státního rozpočtu a státního závěrečného účtu, pololetně hodnotí vývoj státního rozpočtu z pohledu plnění Konvergenčního programu ČR, podílí se na odvození výdajových rámců,
 • zodpovídá za kompilaci datových zdrojů v oblasti veřejných financí na roční bázi, za vybrané údaje pak na čtvrtletní a měsíční bázi, v oblasti výkaznictví plní povinnosti vyplývající z členství v Mezinárodním měnovém fondu a v Evropské unii ((Evropský systém národních a regionálních účtů, vládní finanční statistika Mezinárodního měnového fondu, Special Data Dissemination Standard Plus, směrnice Rady 2011/85/EU),
 • vede přestupkové řízení prvního stupně k zákonu č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, jehož je gestorem,
 • je hlavním koordinátorem spolupráce ministerstva s Českým statistickým úřadem v oblasti vzájemného poskytování dat a informací,
 • udržuje, aktualizuje a doplňuje datovou základnu časových řad agregátů veřejných financí pro potřeby analýz, modelování a predikcí,
 • účastní se za ministerstvo Podvýboru Hospodářského a finančního výboru EFC pro statistiku