Novinky

oddělení 2003 - Správa a vypořádání finančních operací

Stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního systému státního dluhu, likvidity státní pokladny a finančního majetku státu, podílí se na vytváření zpráv o státním dluhu a o vývoji jeho výdajů, analyzuje vývoj SFA a vytváří zprávy o SFA a o jejich očekávaném vývoji...

ilustrace
 • stanovuje základní koncepční a rozvojové směry platebního systému státního dluhu, likvidity státní pokladny a finančního majetku státu,
 • podílí se na vytváření zpráv o státním dluhu a o vývoji jeho výdajů,
 • analyzuje vývoj SFA a vytváří zprávy o SFA a o jejich očekávaném vývoji,
 • podílí se na tvorbě koncepce emisí, evidence a distribuce spořicích a ostatních neobchodovatelných státních dluhopisů,
 • podílí se na správě samostatných internetových stránek ke spořicím státním dluhopisům a na jejich koncepčním rozvoji, zabezpečuje elektronickou komunikaci na bázi klientského přístupu s potenciálními upisovateli a vlastníky státních dluhopisů,
 • zajišťuje vedení samostatné evidence státních dluhopisů a zabezpečuje komunikaci se subjekty, se kterými ministerstvo spolupracuje při prodeji a správě emisí státních dluhopisů,
 • zajišťuje plnění práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi emitentem a vlastníky spořicích státních dluhopisů,
 • vytváří a spravuje formuláře související s úpisem a správou spořicích státních dluhopisů,
 • zajišťuje pořízení a zasílání výpisů ze samostatné evidence státních dluhopisů vlastníkům spořicích státních dluhopisů,
 • připravuje, provádí a monitoruje platby, které plynou z finančních operací souvisejících s řízením státního dluhu, řízením likvidity státní pokladny a finančního majetku státu a zajišťuje jejich evidenci a realizaci v rámci IS WSS a v navazujícím platebním systému ČNB,
 • kontroluje konfirmace finančních operací, které realizuje oddělení 2001, provádí jejich verifikaci v IS WSS a jejich archivaci,
 • vykonává řídící kontrolu správnosti platebních operací na účtech pro řízení státního dluhu a pro operace SFA podle zákona č. 320/2001 Sb.,
 • spravuje rozpočtovou kapitolu Státní dluh zejména tím, že vypracovává rozpočet kapitoly včetně střednědobého výhledu, realizuje platby kapitoly, navrhuje, posuzuje a provádí rozpočtová opatření, vypracovává závěrečný účet za kapitolu, zabezpečuje evidenci a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly a zabezpečuje podklady pro účely inventarizace majetku, pohledávek a závazků kapitoly,
 • spravuje rozpočtovou kapitolu Operace státních finančních aktiv zejména tím, že vypracovává rozpočet kapitoly včetně střednědobého výhledu, analyzuje vývoj rozpočtu kapitoly a hodnotí realizaci rozpočtu kapitoly, realizuje platby kapitoly, navrhuje, posuzuje a provádí rozpočtová opatření kapitoly, vypracovává závěrečný účet za kapitolu, zabezpečuje evidenci a zpracování finančních výkazů pro hodnocení plnění rozpočtu kapitoly, zabezpečuje podklady pro účely inventarizace majetku, pohledávek a závazků kapitoly, vypracovává finanční vypořádání vztahů příjemců dotací se SFA,
 • zabezpečuje zpracování veškerých podkladů pro vytvoření účetních záznamů o příjmech, výdajích, aktivech a pasivech podléhajících účetním střediskům Státní dluh a Operace státních finančních aktiv a zodpovídá za jejich řádné předávání do odboru Účetnictví ministerstva a účetní výkaznictví státu v souladu se zvláštními vnitřními předpisy ministerstva,
 • spravuje platební účty SFA vedené u ČNB a u bank nebo poboček zahraničních bank a jiné aktivní účty a fondy na základě zvláštního zákona či jiného zmocnění,
 • spravuje majetkové účty cenných papírů vedené přímo u domácích a zahraničních depozitářů cenných papírů, jejichž účastníkem je ministerstvo, nebo které jsou vedeny prostřednictvím domácích a zahraničních bank na smluvním základě včetně centrálního zajištění správy cenných papírů a souvisejících služeb, např. pro ÚZSVM,
 • provádí statistickou činnost v oblasti finančního majetku státu a podílí se na statistické činnosti v oblasti státního dluhu,
 • podílí se na posuzování návrhu rozpočtu SF a zpracovává souhrnnou charakteristiku hospodaření SF do SZÚ,
 • zajišťuje správu pohledávek z návratných finančních výpomocí poskytnutých z prostředků SFA a pohledávek ze státních záruk realizovaných z prostředků SFA,
 • zabezpečuje kompletní dokumentaci a archivaci výsledků spojených s deblokacemi tuzemských pohledávek státu,
 • zajišťuje v souladu s vyhláškou č. 455/2008 Sb. mimo bilanci státních finančních aktiv a pasiv evidenci pohledávek z poskytnutých návratných finančních výpomocí, majetkových účastí a cenných papírů, jejichž majitelem je stát, a se kterými jsou příslušní hospodařit jednotliví správci rozpočtových kapitol,
 • provozuje modul Back-Office v rámci IS WSS a navazující systémy vypořádání v domácích a mezinárodních depozitářích cenných papírů, platební systémy ČNB a dalších poskytovatelů platebních služeb a přispívá ke tvorbě jejich koncepce a rozvoji