Novinky

oddělení 2001 - Financování státu a řízení likvidity státní pokladny

Tvoří koncepci emisní činnosti a program financování vládních výpůjčních potřeb na daný fiskální rok a ve střednědobém výhledu v kontextu formulované strategie financování a řízení státního dluhu...

ilustrace
 • tvoří koncepci emisní činnosti a program financování vládních výpůjčních potřeb na daný fiskální rok a ve střednědobém výhledu v kontextu formulované strategie financování a řízení státního dluhu,
 • realizuje emisní činnost na domácím i zahraničním trhu a komplexní marketingovou podporu prodeje státních dluhopisů, včetně samostatného zpracovávání základních prvků jednotného grafického stylu,
 • připravuje dokumentaci související s prováděním finančních transakcí na domácím a zahraničních finančních trzích a emisemi státních dluhopisů,
 • sjednává přímé zápůjčky od tuzemských a mezinárodních finančních institucí a kontroluje plnění podmínek vyplývajících z uzavřené smluvní dokumentace,
 • realizuje finanční derivátové operace, zpětné odkupy a výměny státních dluhopisů a ostatní aktivní operace na sekundárním finančním trhu,
 • řídí integrované portfolio státního dluhu a finančního majetku státu s přihlédnutím k portfoliu státních záruk a ostatních podmíněných závazků státu,
 • provádí investování a řízení portfolia jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu a ostatních svěřených portfolií ve své působnosti,
 • analyzuje a řídí likviditu souhrnných účtů státní pokladny v domácí a cizích měnách, řídí jejich denní pozici a sleduje vývoj peněžních prostředků ve vztahu k subjektům státní pokladny,
 • vykonává činnosti související se zajištěním likvidních potřeb a krátkodobým investováním zůstatků souhrnných účtů státní pokladny včetně řízení souhrnné devizové pozice plynoucí ze struktury státní finanční rozvahy,
 • stanovuje termíny a rozsah platebního režimu výdajů státního rozpočtu a povoluje jeho výjimky v kontextu řízení likvidity státu,
 • zajišťuje vyjednávání, uzavírání a věcnou správu dohod o financování prostřednictvím odkupů státních dluhopisů do portfolia EIB včetně sledování výdajů a plnění informačních povinností vůči EIB,
 • koordinuje systémově vztahy ministerstva jako zástupce ČR vůči EIB a připravuje podklady pro pravidelná jednání českého zástupce v Radě guvernérů EIB a ve Správní radě EIB, případně na jednání v rámci EU, ve vazbě na strategii financování a řízení státního dluhu,
 • jedná v rámci uzavírání a řízení zápůjček a úvěrů pro stát s věcně příslušnými ministerstvy, finančními manažery a dalšími subjekty, monitoruje správu načerpaných prostředků a plnění povinností daných úvěrovými smlouvami a dohodami o financování s EIB,
 • zajišťuje vystavování tzv. „Uznání projektu (Letter of Acknowledgement)“ v souvislosti s připravovanými úvěry od EIB pro nestátní subjekty,
 • zajišťuje vystavování souhlasu ČR s úvěry od CEB subjektům mimo území ČR na projekty na území ČR, předkládá žádosti o úvěry od CEB pro stát nebo české subjekty a připravuje podklady pro zasedání Správní rady CEB,
 • zajišťuje podklady související s členskými příspěvky a kapitálovým vkladem ČR v EIB a CEB,
 • sleduje a podílí se na implementaci směrnic EU v oblasti kapitálového trhu,
 • stanovuje práva a povinnosti primárních dealerů českých státních dluhopisů a pravidla pro účast v aukcích českých státních dluhopisů,
 • monitoruje a pravidelně vyhodnocuje působení primárních dealerů českých státních dluhopisů na primárním a sekundárním trhu státních dluhopisů a v dalších souvisejících aktivitách ve vztahu k ministerstvu,
 • analyzuje nabídky bank na využití investičních instrumentů a provádí pravidelné analýzy kapitálového trhu,
 • pravidelně komunikuje a sdílí data týkající se oblasti státního dluhu s účastníky finančního trhu, mezinárodními institucemi, ratingovými agenturami a veřejností,
 • vykonává činnosti související se správou a vypořádáním pohledávek, majetkových účastí a operací bývalé ČKA,
 • provádí poskytování mimorozpočtových zápůjček a úvěrů domácím právnickým osobám a stanovuje finanční podmínky mezinárodních zápůjček a úvěrových facilit v rámci bilaterální a multilaterální pomoci,
 • provozuje modul Front-Office v rámci IS WSS a navazující systémy Thomson Reuters, MTS Česká republika a ostatní obchodní systémy,
 • podílí se na přípravě smluv o zápůjčkách s mezinárodními finančními institucemi a příslušných standardizovaných domácích a zahraničních rámcových smluv o obchodování na finančním trhu, včetně přípravy smluvní dokumentace související s prodejem, splácením a obchodováním domácích a zahraničních emisí státních dluhopisů