Novinky

oddělení 1904 - Financování zemědělství a životního prostředí

Zodpovídá v součinnosti s MZe a MŽP za financování těchto kapitol SR a za financování rozpočtů SFŽP a SZIF a vykonává i další činnosti uvedené v působnosti odboru...

ilustrace
  • zodpovídá v součinnosti s MZe a MŽP za financování těchto kapitol SR a za financování rozpočtů SFŽP a SZIF a vykonává i další činnosti uvedené v působnosti odboru,
  • podílí se na koordinaci finančních a rozpočtových vztahů k EU při realizaci společné zemědělské politiky,
  • zajišťuje činnosti, které se z hlediska finančního zabezpečení týkají členství v Posuzovacích komisích pro poskytování finančních prostředků k financování akcí v rámci programů realizovaných kapitolou MZe,
  • zastupuje ministerstvo a zajišťuje činnosti v meziresortních komisích zřízených k řešení problematiky sucha, nedostatku vody a dalších extrémních jevů souvisejících s probíhající změnou klimatu (Meziresortní komise VODA-SUCHO, Meziresortní pracovní skupina pro ochranu klimatu) a dále zastupuje ministerstvo v Monitorovacím výboru Operačního programu Životní prostředí a v Platformě pro přípravu výzev Operačního programu Životní prostředí