Novinky

oddělení 1901 - Financování bezpečnosti

Zodpovídá v součinnosti s BIS, MF, MV, NBÚ a NÚKIB za financování těchto kapitol SR...

ilustrace
  • zodpovídá v součinnosti s BIS, MF, MV, NBÚ a NÚKIB za financování těchto kapitol SR,
  • vydává pro zpravodajské služby ČR v působnosti oddělení zvláštní postupy pro jejich finanční hospodaření dle § 2 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla,
  • na základě ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, zastupuje ministerstvo na jednáních meziresortní akreditační komise pro oblast dobrovolnické služby,
  • projednává a posuzuje ve spolupráci s MV opatření při řešení finančních otázek týkajících se činnosti IZS a HZS podle zákonů č. 239/2000 Sb. a 240/2000 Sb. včetně nároků na uvolňování finančních prostředků z účelových rezerv rozpočtové kapitoly VPS, určených pro finanční zabezpečení IZS, řešení krizových situací a jejich předcházení; navrhuje a realizuje příslušná rozpočtová opatření a spolupracuje přitom s odborem Státní rozpočet, odborem Financování územních rozpočtů a samostatným oddělením Bezpečnost a krizové řízení,
  • podílí se na zpracování návrhu státního rozpočtu a na vypracování státního závěrečného účtu v oblasti účelových rezerv rozpočtové kapitoly VPS, určených pro krizové řízení; zpracovává návrh znění přílohy k usnesení vlády ke státnímu rozpočtu, obsahující zásady postupu při použití rezervy na řešení krizových situací.