Novinky

oddělení 1403 - Financování zahraničních věcí, spravedlnosti, dalších rozpočtových kapitol a politických stran a hnutí

Zodpovídá v součinnosti s KPR, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, Senátem Parlamentu, Úřadem vlády ČR, MZV, KVOP, MS, ÚOOÚ, ÚPV, ČSÚ, ČÚZK, ČBÚ, ÚOHS, ÚS a NKÚ za financování příslušných kapitol státního rozpočtu...

ilustrace
 • zodpovídá v součinnosti s KPR, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu, Senátem Parlamentu, Úřadem vlády ČR, MZV, KVOP, MS, ÚOOÚ, ÚPV, ČSÚ, ČÚZK, ČBÚ, ÚOHS, ÚS, NKÚ, ÚDHPSPH a ÚNRR za financování příslušných kapitol státního rozpočtu zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitol, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtů kapitol a rozepisuje rozpočtové limity kapitol,
 • hodnotí výsledky hospodaření kapitol, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečných účtů kapitol, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitol se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitoly,
 • podílí se na vypracování souhrnného SZÚ za oblast financovaných kapitol,
 • posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financovaných kapitol, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v příslušném informačním systému programového financování správci financovaných kapitol,
 • řeší operativně problémové okruhy státní podpory a financování v oblasti financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • podílí se na agendách financování společných programů EU a ČR za financované kapitoly,
 • podílí se na tvorbě strategií a koncepcí s celostátní působností týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • zabezpečuje specifické úkoly v souvislosti s finančním zajištěním činnosti politických stran a hnutí ze SR,
 • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti,
 • vytváří nebo se podílí ve spolupráci s dalšími útvary ministerstva a MV na tvorbě vyhlášky, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvků na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu