Novinky

oddělení 1401 - Sociální věci, zaměstnanost a podpora nestátních subjektů

Zodpovídá v součinnosti s MPSV za financování příslušné kapitoly SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitoly, podílí se na přípravě a zpracovává návrhu rozpočtu kapitoly a rozepisuje rozpočtové limity kapitoly,...

ilustrace
 • zodpovídá v součinnosti s MPSV za financování příslušné kapitoly SR zejména tím, že vypracovává střednědobé výhledy a výdajové rámce kapitoly, podílí se na přípravě a zpracování návrhu rozpočtu kapitoly a rozepisuje rozpočtové limity kapitoly,
 • hodnotí výsledky hospodaření kapitoly, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a schvaluje návrhy závěrečného účtu kapitoly, vypracovává finanční vypořádání vztahů kapitoly se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku kapitoly,
 • zpracovává celkové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celkové mandatorní sociální výdaje a výdaje na podporu nestátních subjektů do střednědobého výhledu a SR,
 • podílí se na vypracování souhrnného SZÚ za oblast sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru,
 • vypracovává vyhodnocení ekonomických výsledků provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání a vede agendu s tím spojenou, vypracovává vypořádání vztahů SR s komerčními pojišťovnami, které provozují toto pojištění, a vypořádání vztahů SR s Českou pojišťovnou a.s., která provádí výplatu náhrad českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky,
 • posuzuje dokumentace programů reprodukce majetku financované kapitoly, stanovuje účast SR na financování programů a parametry přípravy a realizace programů, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programů, posuzuje a schvaluje registraci akcí a rozhodnutí o účasti SR na financování projektů, řídí aktualizaci dat v příslušném informačním systému programového financování správcem financované kapitoly,
 • řeší operativně problémové okruhy státní podpory a financování v oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • podílí se na agendách financování společných programů EU a ČR za financovanou kapitolu,
 • podílí se na tvorbě strategií a koncepcí týkajících se oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě právních předpisů týkajících se financované kapitoly a oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • vytváří nebo se podílí na tvorbě metodik týkajících se oblasti sociální, zaměstnanosti a nestátního neziskového sektoru zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty,
 • vykonává řídící kontrolu při čerpání prostředků z položek kapitoly VPS, které jsou v jeho působnosti