Novinky

odbor 14 - Rozpočtová politika společensky významných odvětví

Odbor zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MZ, MPSV, KPR, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Úřad vlády ČR, MZV, KVOP, GA, MŠMT, MK, MS, ÚOOÚ, ÚPV, ČSÚ, ČÚZK, ČBÚ, ÚOHS, ÚS...

ilustrace

Odbor zodpovídá v součinnosti se správci kapitol MZ, MPSV, KPR, Poslanecká sněmovna Parlamentu, Senát Parlamentu, Úřad vlády ČR, MZV, KVOP, GA, MŠMT, MK, MS, ÚOOÚ, ÚPV, ČSÚ, ČÚZK, ČBÚ, ÚOHS, ÚS, AV, RRTV, TA, NKÚ, ÚDHPSPH a ÚNRR za financování rozpočtů jednotlivých kapitol, a se SFK a SFKMG za financování jejich rozpočtů. Vypracovává střednědobé výhledy kapitol a SF, připravuje návrhy rozpočtů kapitol a SF, rozepisuje výdajové rámce a příslušné rozpočtové limity. Hodnotí výsledky hospodaření kapitol a SF, posuzuje, schvaluje a provádí rozpočtová opatření, posuzuje a kontroluje návrhy závěrečných účtů kapitol a SF, podílí se na zpracování souhrnného SZÚ a vypracovává finanční vypořádání vztahů jednotlivých kapitol a SF se SR, posuzuje a kontroluje realizaci programového financování reprodukce majetku financovaných kapitol. Zpracovává celkové příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, celkové mandatorní sociální výdaje, výdaje na podporu nestátních subjektů a celkové výdaje na výzkum, vývoj a inovace do návrhu střednědobého výhledu a SR. Zabezpečuje státní podporu činností politických stran a hnutí a nestátního neziskového sektoru ze SR. Koordinuje ve spolupráci s Radou pro výzkum, vývoj a inovace zabezpečování státní podpory výzkumu a vývoje. Zodpovídá za vztah SR k veřejnému zdravotnímu pojištění a ke zdravotním pojišťovnám a plní zákonem stanovené povinnosti ministerstva v systému veřejného zdravotního pojištění, včetně realizace kontroly hospodaření a dodržování zákonných norem zdravotními pojišťovnami. Vypracovává nebo se podílí na tvorbě strategií, koncepcí, právních předpisů a metodik z oblastí financovaných kapitol zejména z hlediska dopadů na veřejné rozpočty a zabezpečení realizace finanční politiky. Podílí se na agendách financování společných programů EU a ČR za kapitoly v působnosti odboru. Vykonává působnosti stanovené ministerstvu v § 4 odst. 1, § 12 odst. 8, § 32 a 36 a § 45 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. Vykonává působnost stanovenou ministerstvu v § 6 odst. 1 zákona č. 203/2006 Sb. Zpracovává stanoviska ministerstva k veřejným zakázkám podle právních předpisů ve vybraných případech, kdy veřejným zadavatelem je subjekt v působnosti odboru. Vykonává legislativní činnost v oblasti bližších podmínek k způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvků na volební náklady.