Novinky

oddělení 1203 - Legislativa a metodika ÚSC

Vytváří právní předpisy týkající se financování ÚSC (zejména zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a podílí se na harmonizaci legislativního rámce veřejných financí (např. zákony o ÚSC, programové financování, daňové zákony)...

ilustrace
  • vytváří právní předpisy týkající se financování ÚSC (zejména zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) a podílí se na harmonizaci legislativního rámce veřejných financí (např. zákony o ÚSC, programové financování, daňové zákony),
  • vytváří a podílí se na tvorbě koncepčních materiálů týkajících se financování ÚSC,
  • vytváří metodiky a směrnice týkající se financování ÚSC,
  • zajišťuje vzdělávání úředníků ÚSC a ověřování jejich zvláštní odborné způsobilosti,
  • vede daňová řízení ve věcech porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb.,
  • vede správní řízení o udělení předchozího souhlasu s vydáním komunálních dluhopisů podle zákona č. 190/2004 Sb., ve věcech správních deliktů podle zákona č. 250/2000 Sb., a ve sporech z právních poměrů při poskytnutí dotace z územních rozpočtů,
  • zajišťuje organizačně a administrativně činnost zvláštních komisí zřízených při odboru Financování územních rozpočtů,
  • posuzuje návrhy finanční správy na prominutí odvodů a penále vyměřených obcím a krajům z důvodu porušení rozpočtové kázně (zejména dotace na konání voleb).